Kącik Rodzica

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest powoływana na dany rok szkolny. Członkowie Rady to przedstawiciele rodziców , z każdej grupy powoływana jest jedna osoba .
Na posiedzeniu Rady Rodziców zostało wybrane Prezydium Rady spośród obecnych przedstawicieli grup .

Grabarczyk Krzysztof - przewodniczący

Skibińska Patrycja - z-ca przewodniczącego

Serwach Katarzyna - skarbnik

Domaniewska Izabela - protokolant