Dokumenty

Dokumenty (1)

środa, 12 maj 2021 10:21

Dokumenty

 


 STATUT PRZEDSZKOLA NR 5
 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przedszkole nr 5 w Gostyninie zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • niniejszego statutu.
 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 5 w Gostyninie
 2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

Przedszkole nr 5 w Gostyninie

09-500 Gostynin, ul. Jana Kochanowskiego 2

tel. (24) 235-36-25

REGON 610023546, NIP 971-05-64-900

 1. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest obiekt przy ulicy Jana Kochanowskiego 2, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:

 1. a) oddział dla dzieci 3, 4 – letnich;
 2. b) oddział dla dzieci 4, 5 – letnich;
 3. c) oddział dla dzieci 5, 6 – letnich.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Gostynina.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
 • przedszkole – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 5 w Gostyninie;
 • dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Gostynina;
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (pod-mioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1;
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ze zmianami;
 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać dziecko po zakończeniu przedszkolnego etapu edukacyjnego uwzględnionego w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
 • programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowe wychowania przedszkolnego;
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do dzieci w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
 • indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla dziecka objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Przedszkole w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej.
 4. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym chęci poznawania innych kultur.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 • organizowanie oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
 • podejmowanie prac w zakresie innowacji i eksperymentów prowadzonych przez radę pedagogiczną;
 • indywidualizowanie tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni oraz lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z organem prowadzącym, oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;
 • działanie w zakresie promocji i ochrony zdrowia w tym promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • działanie w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej – przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

ROZDZIAŁ III

FORMY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego;
 • inne zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1;
 2. zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do zestawu programów nauczania przedszkolnego;
 3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 5. zajęcia w zakresie nauki religii.
 6. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego przedszkole i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W PRZEDSZKOLE

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

3) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć poza terenem, szczegóły działań w tym zakresie, określa regulamin „Procedura organizacji spacerów i wycieczek”;

4) zatrudnianie w każdym oddziale przedszkolnym nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć przedszkolnych i podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym;

5) możliwość zatrudnianie (zgodnie z arkuszem organizacyjnym w danym roku szkolnym) w grupie najmłodszej pomocy nauczyciela;

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 1. W przedszkolu obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację dzieci i pracowników.
 2. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych wskazani przez dyrektora szkoły mają obowiązek zapoznać dzieci z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w przedszkolu.
 3. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 3, dyrektor przedszkola powołuje spośród nauczycieli – koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
 4. Przedszkole w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z dziećmi miejsce zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz odpowiednie służby.
 6. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone pomoce, sprzęt i narzędzia itp.
 7. Na placu zabaw oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas zabaw i ćwiczeń na przyrządach dzieci są asekurowani przez nauczyciela i woźne oddziałowe.
 8. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które znalazły się na jej terenie przedszkolnym z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji pracy przedszkola w danym dniu.
 9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, szczegóły tym zakresie zawarte są w regulaminie „Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu nr 5 w Gostyninie”.
 10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

12.W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przyprowadzania  odbierania dzieci przez młodzież powyżej 14 r. ż. za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów odbieranych dzieci, każdorazowe przyprowadzenie i odebranie dziecka musi być zgłaszane  nauczycielce.

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren przedszkola.
 2. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców.

ROZDZIAŁ V

     POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLE

 1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 2. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 1. Współpraca zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z rodzicami polega na:
 • udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem poprzez wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach. Z regulacji § 2 ust. 2 tego aktu wynika, że potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, wynika w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych takich jak: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.
 1. Do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 3-13, z tym zastrzeżeniem, że przy planowaniu udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. Przepisy § 20 ust. 3-13 stosuje się zatem do wszystkich dzieci objętych pomocą, ale do pewnej ich części, czyli tych posiadających opinię lub orzeczenie poradni, przepisy te stosuje się odpowiednio, czyli z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach.
 2. Z regulacji § 20 ust. 3-13 rozporządzenia wynika natomiast m.in., że: w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy dzieckiem.
 4. W przypadku dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ VI

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje program wychowawczy obejmujący: treści i działania o charakterze wychowawczym oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Podejmowane czynności są skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w społeczności przedszkolnej.
 2. Program wychowawczy opracowany jest przez nauczycieli przedszkola i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska po-rozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego przedszkola, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
 4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczego, nauczyciele oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami danego oddziału.
 5. Program, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przez wszystkich nauczycieli przedszkola.

ROZDZIAŁ VII

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor przedszkola, zwany dalej dyrektorem,
 • Rada pedagogiczna,
 • Rada rodziców.
 1. Kompetencje dyrektora:
 • kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje go na zewnątrz;
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli

i pracowników obsługi oraz administracji;

 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;
 • przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
 • wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 • występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 • zarządza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Zadania Dyrektora:
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 • opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego;
 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
 • dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego;
 • organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 • co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
 • współdziałanie z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

18) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
 • wykonuje uchwały Rady Miasta Gostynina w zakresie działalności przedszkola;
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom;
 • organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
 3. W skład Rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 4. W zebraniach Rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inne osoby.
 5. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • uchwalenie statutu przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy przedszkola, w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;
 • projekt planu finansowego przedszkola;
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
 1. Przedstawiciele Rady pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie pedagogicznej.
 2. Rada pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Miasta Gostynina o odwołanie z funkcji dyrektora.
 3. Rada pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
 7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 1. Rada rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład Rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego przedszkolaka reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.
 1. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek i ustalać zasady i zakres współpracy.
 2. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 3. Do kompetencji Rady rodziców należy:
 • uchwalenie regulaminu działalności Rady rodziców;
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 1. Rada rodziców wybiera jednego przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa regulamin działalności Rady rodziców.

                                                                         

 ROZDZIAŁ VIII

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW PRZEDSZKOLA

 1. Organizacja i formy współdziałania przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;

 • celem współdziałania jest utworzenie spójnego systemu oddziaływania przedszkola i domu w osiąganiu celów edukacyjno-wychowawczych w pracy z dziećmi;
 • dyrektor przedszkola na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym;
 • nauczyciele, współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci, wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez przedszkole oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom).
 1. Przedszkole organizuje dla rodziców nie rzadziej niż co 2 miesiące:
 • obowiązkowe zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) – prowadzone przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych;
 • spotkania rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami tzw. spotkania indywidualne.
 1. Z zebrań oddziałów przedszkolnych wychowawcy sporządzają pisemną informację obejmującą porządek zebrania i podpisy rodziców obecnych na zebraniu.
 2. Każdy wychowawca oddziału przedszkolnego może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady rodziców. Nauczyciel oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola zebraniu.
 3. Wychowawca oddziału przedszkolnego może komunikować się z rodzicami, wykorzystując: telefon, pocztę e-mailową, korespondencje pisemną.
 4. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, właściwego odżywiania oraz stosowania właściwych metod opiekuńczo-wychowawczych –

rodzic dziecka przekazuje nauczycielowi, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 1. Zakres i formy współdziałania oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami w danym roku szkolnym określa corocznie „Plan współpracy z rodzicami”.
 1. Współpraca organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 6. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 9 niniejszego statutu.
 7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
 8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w przedszkolu.
 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców, prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
 • przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 • dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów strony sporu;
 • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 • dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin;
 • przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
 • czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku;
 • przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na wykonanie remontu i czynności porządkowych oraz pracownicze urlopy wypoczynkowe.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25.
 3. Organizacja pracy przedszkola dostosowana jest do:
 • liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;
 • wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;
 • wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
 1. Dyrektor przedszkola opracowuje corocznie organizację pracy przedszkola w formie

arkusza organizacyjnego przedszkola, uwzględniając w nim ramowe plany nauczania z oraz opinię zakładowych organizacji związkowych.

 1. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do 29 maja, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Na podstawie arkusza organizacyjnego dyrektor przedszkola, przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Dyrektor przedszkola przygotowuje również zmiany do arkusza organizacyjnego przedszkola, o którym mowa w ust. 6 i przekazuje je organowi prowadzącemu. Zmiany wdrażane są przez dyrektora po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. W ramach realizacji podstawy programowej w przedszkolu organizowane są zajęcia z języka angielskiego. Nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu w każdej grupie:
 • dla dzieci 3, 4-letnich, czas trwania zajęcia wynosi 20 minut;
 • dla dzieci pozostałych grup, czas trwania zajęcia wynosi 30 minut.
 1. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
 • logopedia,
 • taneczno-rytmiczne,
 • inne zajęcia, organizowane w danym roku szkolnym.
 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) zajęcia taneczno-rytmiczne 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 20 minut dla dzieci 3, 4-letnich, 30 minut dla pozostałych dzieci;

2) religia odbywa się 2 razy w tygodniu dla dzieci 5, 6-letnich –  po 30 minut, organizacja zajęć określona jest w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny;

3) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2–3 osobowych zespołach, łączny czas pracy logopedy dla wszystkich grup wiekowych, zajęcia określone są w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny;

4) inne zajęcia 1 raz w tygodniu 30 minut dla dzieci szczególnie uzdolnionych dla  wszystkich grup wiekowych, określone są w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

 1. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:
 • rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców;
 • zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący;
 • czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju;
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej;
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 1. W przedszkolu organizuje się naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Stosowny wniosek dotyczący organizacji nauki religii ma formę pisemnego oświadczenia i składany jest przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka u dyrektora przedszkola.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)  następujące pory posiłków:

 1. śniadanie: 8.30 – 9.00,
 2. obiad: 11.30 – 12.00,
 3. podwieczorek: 14.00 – 14.30
 4. godziny realizacji podstawy programowej w każdym dniu tygodnia trwają od godziny 8.00 do godziny 13.00.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem przedszkolnym, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 6. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
 7. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola są dopuszczone przez dyrektora i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola.
 8. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
 9. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ X

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:
 • dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym;
 • z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej;
 • dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków: śniadanie, śniadanie – obiad, śniadanie – obiad – podwieczorek, obiad – podwieczorek.
 1. Za świadczenia przedszkola wykraczające poza bezpłatny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej na rzecz dzieci rodzice, prawni opiekunowie ponoszą opłaty ustalone uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Gostyninie.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 25 dnia każdego miesiąca.
 3. Stawka żywieniowa dla pracowników przedszkola ustala dyrektor zgodnie z porozumieniem podpisanym przez dyrektorów przedszkoli. Pracownicy przedszkola korzystają z posiłków wg norm dla dzieci.
 4. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.
 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) sale zajęć z częścią jadalną wraz z niezbędnym wyposażeniem;

2) pokój dyrektora oraz intendenta;

3) kuchnia i pomieszczenia gospodarcze;

3) zaplecza sanitarne;

4) plac zabaw.

 1. Archiwum przedszkolne znajduje się na terenie przedszkola.
 2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w kompetencji dyrektor, który rozkłada tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

ROZDZIAŁ XI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole nr 5 w Gostyninie zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
 • sumienne i staranne wykonywanie pracy;
 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych, dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 8. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Zobowiązany jest do ciągłej obecności przy dzieciach, nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi. Obowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć.
 9. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 10. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
 • współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści;
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej;
 • organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.
 1. Inne zadania nauczycieli:
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;
 • dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • realizowanie zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących;
 • uczestniczenie aktywne w pracach Rady Pedagogicznej;

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;

15)  współdziałanie z nauczycielkami zajęć dodatkowych;

16)  przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej;

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 2. b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
 3. c) włączenia ich w działalność przedszkola;

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy;

19)  szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;

21)  uczestniczenie  w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej;

22) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu;

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora;

2) Rada rodziców danego oddziału zwróci się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców tj. połowa rodziców dzieci oddziału plus jedno, a dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) przekazują rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka;

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i opieki dziecka;

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną;

4)uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę edukacyjną i wychowawczo-opiekuńczą w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednomiesięcznym;

2) dokumentacje obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności;

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym;

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

 1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem;

2) kartę pracy indywidualnej;

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony. Obejmuje treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 1. Ustala się następujące zebrania ogólne, nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego   Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego;

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających;

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

 1. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie zdolności i zainteresowań dziecka, a jednocześnie eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – diagnoza przedszkolna – z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, szczegóły określa dokument przedszkolny „Procedura przeprowadzania diagnozy wstępnej i końcowej oraz przygotowania informacji o gotowości szkolnej”;

4) ciągła współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;

6) dbanie o swój warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń przedszkolnych.

ROZDZIAŁ XII

ZADANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach administracji i obsługi:
 • intendent,
 • woźna oddziałowa,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna,
 • palacz co.
 1. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 3. Zadania intendenta należy:

1). W ramach gospodarki pieniężnej:

 1. przyjmowanie opłat od rodziców na kwitariuszach i odprowadzanie nagromadzonych środków do banku;
 2. rozliczanie dochodów z księgowością przedszkola;
 3. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki, niezwłoczne odprowadzanie przyjętych sum do banku;
 4. stosowanie obrotu bezgotówkowego;
 5. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;
 6. w przypadku zakupów środków trwałych, nanoszenie ich do księgi inwentarzowej, po uprzednim ich oznakowaniu.

2). W ramach gospodarki materiałowo – magazynowej:

 1. prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych, aktualizacja oznakowań inwentarzowych;
 2. uzgadnianie sald z księgowością – razy w roku inwentarzowych, raz w miesiącu magazynowych;
 3. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola;
 4. zabezpieczanie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem;
 5. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
 6. branie odpowiedzialności materialnej za straty powstałe wskutek niedostatecznych oględzin artykułów podczas dostawy towaru lub nienależytego zabezpieczenia towaru w magazynie, czy też powstania nieusprawiedliwionego niedoboru;

3). W  ramach działalności organizacyjno – gospodarczej:

 1. przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych podczas czynności związanych z gospodarką żywieniową przedszkola oraz dokonywania innych zakupów na rzecz przedszkola;
 2. ewidencjonowanie wydatków przedszkola ponoszonych w sferze usług (wywóz nieczystości, ogrzewanie budynku, opłaty telefoniczne, opał, wodę i prąd);
 3. troska o stan techniczny budynku i zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek dyrektorowi przedszkola;
 4. kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami bhp i ppoż.;
 5. zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. ustalanie doraźnych zastępstw pracowników obsługi, w porozumieniu z dyrektorem;
 7. współdziałanie z dyrektorem, Radą pedagogiczną i Radą rodziców;
 8. terminowe załatwianie spraw bieżących i prowadzenie dokumentacji, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
 9. właściwe zabezpieczanie posiadanych pieczęci, druków i pomieszczeń w godzinach pracy, a także po jej zakończeniu;
 10. czuwanie nad systematyczną aktualizacją pracowniczych książeczek zdrowia oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.,
 11. wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki,

4). W ramach gospodarki żywieniowej:

 1. planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami, wywieszanie informacji na temat jadłospisów dwutygodniowych dla rodziców na tablicy przedszkolnej;
 2. planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych i codzienne wpisywanie ich do dziennika żywieniowego (raporty dzienne), potwierdzone podpisem kucharki;
 3. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych dla poszczególnych asortymentów żywieniowych;
 4. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie żywnościowym, właściwe ich przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem;
 5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem);
 6. nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy;
 7. bezwzględne wdrażanie w przedszkolu Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej  (wymogi HACCP) – współuczestnictwo w opracowywaniu obowiązujących instrukcji, harmonogramów itp., prowadzenie dokumentacji wynikającej z systemu HACCP;
 8. zgłębianie wiedzy z zakresu żywienia i wdrażanie jej przy opracowywaniu jadłospisów w przedszkolu;
 9. dbanie o wysoką jakość kupowanych i wykorzystywanych artykułów spożywczych; zapewnianie wysokiej jakości wydawanych dzieciom posiłków;
 10. w miarę możliwości uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie żywienia (np. podczas okresowej diety bezglutenowej, niskokalorycznej i dla dzieci z alergiami pokarmowymi;
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 12. Zadania kucharza:
 • przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków, wydawanie nadających się do jedzenia posiłków (odpowiednia temperatura) na sale zajęć;
 • przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbanie o racjonalne ich zużycie;
 • uczestniczenie w układaniu jadłospisów i wyliczanie kaloryczności podawanych posiłków;
 • codzienne odkładanie prób żywnościowych zgodnie z wymogami sanepidu;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zapewnia dzieciom bezpieczeństwa poprzez właściwe użytkowanie naczyń;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 1. Zadania pomocy kucharza:
 • pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
 • utrzymywanie w czystości i używalności sprzętu, naczyń kuchennych oraz pomieszczeń bloku żywieniowego;
 • w razie potrzeby załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów;
 • zapewnia dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci w przedszkolu – dbanie o nie wydawanie na sale wyszczerbionych naczyń;
 • wydawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze do spożycia;
 • zapewnianie picia dzieciom według potrzeb indywidualnych dzieci;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
 1. Zadania woźnej oddziałowej:
 • troszczenie się o mienie przedszkolne;
 • utrzymywanie czystości w powierzonej sali i innych pomieszczeniach;
 • rozdawanie dzieciom posiłków i sprzątanie po ich zakończeniu;
 • pomaganie przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci;
 • opiekowanie się dziećmi wraz z nauczycielem podczas zabaw na terenie, spacerów, wycieczek;
 • pomaganie nauczycielce w trakcie prowadzenia zajęć (szczególnie z niebezpiecznymi narzędziami), pomoc dzieciom przy posiłkach, pomoc w toalecie;
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych poprzez:
  1. usuwanie z sali popsutych zabawek i sprzętu;
  2. sprawdzanie przed wyjściem dzieci na teren sprzętu i zgłaszanie dyrektorowi ewentualne usterki lub uszkodzenia;
  3. zapewnia dzieciom opiekę w sali i na terenie w trakcie krótkotrwałej nieobecności nauczycielki;
  4. zapewnia bezpieczeństwa dzieciom w trakcie posługiwania się przez nie nożyczkami, widelcem, nożem;
  5. wykonywanie innych, zleconych przez dyrektora czynności wynikających z prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
  6. Zadania palacza centralnego ogrzewania oraz konserwatora:
 • utrzymanie stałej temperatur w salach około 20 stopni;
 • zgłaszanie wszelkich usterek dotyczących sieci oraz pieca centralnego ogrzewania;
 • dbanie o porządek w kotłowni;
 • utrzymanie terenu przedszkolnego i przyległej części ulicy w czystości (odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem chodnika, przycinanie gałęzi drzew i krzewów);
 • prowadzenie bieżącej naprawy i konserwacje w budynku i na terenie;
 • kontrolowanie i naprawianie sprzętu znajdującego się na terenie przedszkolnym;
 • wykonywanie czynności, zleconych przez dyrektora.

ROZDZIAŁ XIII

RODZICE I ICH DZIECI

1.Rodzice mają prawo do:

 • wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
 • pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
 • udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości);
 • wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;
 • konsultacji indywidualnych z wychowawcą;
 • wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola;
 • wpływania na politykę oświatową realizowaną w przedszkolu ich dzieci za pośrednictwem Rady rodziców;
 • żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;
 • zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na etapie edukacji przedszkolnej ich dziecka, statutem przedszkolnym i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola;
 • wyboru dla swojego dziecka zajęć dodatkowych takich jak: religia, logopedia oraz innych zorganizowanych w danym roku szkolnym.

2.Rodzice mają obowiązek:

 • przestrzeganie niniejszego statutu;
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola;
 • wychowywania swoich dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
 • wychowywania swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywania ich;
 • angażowania się jako partnerzy w nauczanie i wychowanie ich dzieci w przedszkolu;
 • przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych tj. domu i przedszkola celów edukacyjnych;
 • osobistego włączania się w życie przedszkola ich dziecka i stanowienia istotnej części społeczności lokalnej;
 • poświęcania czasu i uwagi swoim dzieciom;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka z przedszkola;
 • niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.
 2. Dzieci w przedszkolu mają prawo do:
 • zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;
 • zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;
 • swobody wyrażania myśli i poglądów w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 • pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
 1. Dziecko w przedszkolu zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest;

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania pomocy;

5) zabawy i wyboru przyjaciół do zabawy;

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony;

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

8) zdrowego jedzenia.

 1. Dzieci w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

4) dbania o własne dobro, ład i porządek.

 1. W przypadku lekceważenia praw dzieci lub stosowania naruszeń prawa przeciw niemu, dziecko osobiście lub poprzez rodziców, zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w następujących przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych dzieci, przy jednoczesnym braku współpracy z jego rodzicami mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych;

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna;

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach;

4) rozmowy z dyrektorem.

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych dzieci w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa i negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami;

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych;

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków przedszkola, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od pisemnego jej otrzymania do Burmistrza Miasta Gostynina.

ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przedszkole nr 5 w Gostyninie prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i główny księgowy zatrudniony w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli.

W Przedszkolu nr 5 w Gostyninie mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Przedszkole nr 5 w Gostyninie przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 3. Dyrektor przedszkola wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.
 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 2. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 3. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie z dnia 1 września 2011r.
 5. Statut Przedszkola nr 5 w Gostyninie w powyższym brzmieniu został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 16 listopada 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM WRAZ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 5

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM WRAZ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do zapoznania się i bezwzględnego stosowania zapisów zawartych w niniejszych procedurach.
 2. Procedury obowiązują od 1 września 2021 r., do odwołania.
 3. Procedury udostępnia się rodzicom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej przedszkola.
 4. Zobowiązuje się rodziców do zapoznania się i stosowania zapisów zawartych w niniejszych procedurach.
 5. Procedura może ulec zmianie w momencie ukazania się nowych wytycznych oraz w wyniku decyzji dyrektora przedszkola.

§ 2

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a, ust., 5 pkt. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337).
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 1389).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1919 (Dz.U. 2020, poz. 13940.
 6. Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) - ostatnia zmiana z 25 maja 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 951).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021, poz.982).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 493 ze zm.

 

PROCEDURA NA WYPADEK POJAWIENIA SIĘ OBJAWÓW CHOROBOWYCH COVID-19 U DZIECKA LUB PRACOWNIKA

§ 1

CEL PROCEDURY

 1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem Sars-Cov-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.
 2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

§ 2

ZAKRES PROCEDURY

Procedura dotyczy wszystkich dzieci i pracowników przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

§ 3

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i MinistraZdrowia,dostępnychnastronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych, a personelowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 3. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 6. Przez objawy o których mowa w pkt. 3,5 rozumie się:
 • podwyższona temperatura ciała
 • kaszel
 • duszność i problemy z oddychaniem
 • ból głowy i mięśni
 • uczucie rozbicia
 • ból gardła
 • uczucie wyczerpania
 • brak apetytu
 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 2. Obowiązuję całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.
 3. Przedszkole jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Wyznaczono miejsce, w którym będzie można odizolować dziecko lub pracownika, który przejawia niepokojące objawy choroby.
 4. Miejscem izolacji, o którym mowa w pkt. 7 jest gabinet psychologa. W pomieszczeniu tym znajdują się środki ochrony oraz płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 5. W przedszkolu należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wietrzyć salę przynajmniej raz na godzinę, w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz po każdorazowej dezynfekcji wyposażenia.
 6. Przedszkole wyposażone jest w 2 termometry bezdotykowe.
 7. Zobowiązuje się nauczycieli do uzyskania zgody od rodziców/ prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Upoważniono pracownika obsługi – pomoc nauczyciela do dokonywania pomiaru temperatury dzieciom w razie wystąpienia niepokojących  objawów chorobowych.
 9. Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część  przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Każdy pracownik oraz opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola.

§ 4

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

 

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika placówki wyznaczonego przez dyrektora placówki.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
 1. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 2. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców dziecka i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze placówki.
 1. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy i nosa.
 2. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 3. Rodzic po odebraniu z placówki dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
 4. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący (Burmistrza) o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 5. Rodzice dzieci z grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza) o zaistniałej sytuacji.
 8. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

§ 5

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA

 

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:
 • kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 • do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 • wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 2. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała, przez wyznaczonego pracownika, w razie uzasadnionej potrzeby.
 3. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1.
 4. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać  teleporadę medyczną.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

§ 6

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZAJĄ O ZAKAŻENIE

 

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 • każdego pracownika przedszkola i rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 • rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 1. Pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 2. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

§ 7

POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-COV-2 NA TERENIE PLACÓWKI

 

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu przedszkola/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący (Burmistrza) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

§ 8

WAŻNE TELEFONY

 

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczna Województwa Mazowieckiego w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin, tel.24/ 235 22 04.
 2. Telefon dyżurny – 0 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz 0 505-342-009; 0 698-107-933; 0 884-697-317; 0 699-834-426; 0 501-127-338; 0 606-165-090; 0 604-135-225.
 • Dyżurnego Mazowieckiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 0 502-171-171
 • Oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych    i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20
 • Całodobowa infolinia NFZ – tel. 0 800 190 590
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Płocku Telefon: 22 551-24-00

§ 9

INFORMOWANIE O ZAKAŻENIU

Dyrektor przedszkola lub wyznaczona przez niego osoba niezwłocznie informuje poniżej wymienione instytucje o otrzymanej informacji dotyczącej osoby zakażonej: dziecko czy pracownik; orientacyjna liczba osób (dzieci i pracowników), z którymi osoba zarażona miała kontakt w placówce.

 • Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczna Województwa Mazowieckiego w Gostyninie,
 • Burmistrza Miasta Gostynina
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Płocku.

DZIAŁANIE

 1. Należy powiadomić pracowników o ich obowiązkach i uprawnieniach w okresie zawieszenia działalności przedszkola.
 2. Dyrektor monitoruje sytuację – nowe zachorowania, wykluczenie obecności wirusa o osób podejrzanych, postęp realizacji zaleceń, możliwość skrócenia lub konieczność wydłużenia zawieszenia działalności. Informacje przekazywane są do Burmistrza i Inspektora Wydziału Edukacji i Wychowania o sytuacji.

PODSUMOWANIE

 1. Po przywróceniu zajęć w przedszkolu utrzymuje się reżim sanitarny.
 2. Należy sporządzić dla raport, w którym opisane będą podejmowane działania, stosowane rozwiązania. Dyrektor oceni działanie niniejszej procedury i przekazuje wnioski do wykorzystania w podobnych sytuacjach. Do raportu należy załączyć kopie otrzymanych zaleceń, protokołów itp.
 3. W miejscu ogólnodostępnym (tablica dla pracowników) umieszczone są potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

§ 1

CEL PROCEDURY

 1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom, pracownikom oraz rodzicom/prawnym opiekunom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki w związku zagrożeniem zachorowania spowodowanego wirusem COVID-19

§ 2

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola wyłącznie do godziny 8:30.
 2. Do przedszkola mogą być przyprowadzane jedynie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola nie mogą wykazywać jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 5. Dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola jeśli występuje jeden z następujących warunków:
  1. dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,2°C
  2. pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie
 6. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do przedszkola. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, należy natychmiast po otrzymaniu informacji odebrać dziecko z placówki.
 7. Jeżeli dziecko po odebraniu z przedszkola nie czuje się najlepiej, ma katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji - prosimy o pilny kontakt z wychowawcą.
 8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 9. Rodzice NIE mogą wchodzić z dziećmi do szatni.
 10. Rodzice wraz z dziećmi czekają przed wejściem do przedszkola zachowując bezpieczny odstęp 1,5 m.
 11. Dziecko do swojej sali/grupy wchodzi bez rodzica.
 12. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka i oddania go pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi. Nie powinna w tym czasie prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta, jest zobowiązana do opuszczenia przedszkola bez zbędnej zwłoki.
 13. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane tylko przez jednego opiekuna bez innych osób towarzyszących.
 14. W razie konieczności bieżące pilne sprawy nauczyciel będzie przekazywał bezpośrednio przy odbiorze dziecka, natomiast dłuższe rozmowy będą odbywały się jedynie w formie telefonicznej.
 15. Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów do przekazania placówce danych umożliwiających szybką komunikację z rodzicem/opiekunem prawnym.
 16. Zakazuje się wprowadzania do budynku przedszkola wózków, hulajnóg, rowerów itp.
 17. Dziecko nie przynosi ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym natomiast rodziców/opiekunów zobowiązuje się do regularnego czyszczenia/prania/dezynfekcji zabawki.
 18. Wszystkie osoby wchodzące do Przedszkola są zobowiązane do zdezynfekowania rąk oraz noszenia rękawiczek, maseczek, przyłbic lub innej ochrony zasłaniającej usta i nos. Dzieci powyżej 4 r życia zobowiązane są do zakrywania nosa i ust w drodze do przedszkola i w drodze powrotnej do domu.
 19. Rodziców/opiekunów zobowiązuje się do przestrzegania w drodze do/z przedszkola aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 20. Do przedszkola wchodzi się we własnych maseczkach i rękawiczkach - osoby nie stosujące się do tych wymagań, nie będą mogły wejść do przedszkola.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI, MIEJSC DOTYKOWYCH, URZĄDZEŃ I ZABAWEK

 

 1. Dyrektora Przedszkola monitoruje, nadzoruje i zapewnia sprzęt oraz środki do prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów szafek, stołów w salach i w innych pomieszczeniach.  Czynność tę należy wykonywać minimum dwa razy w ciągu dnia oraz po każdym posiłku.
 2. Po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola: szatnia, szafki, klamki, poręcze i podłogi w obrysie tego pomieszczenia są myte i dezynfekowane.
 3. W sali, w której przebywa grupa dzieci, nie mogą się znajdować przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować i umyć.
 4. Pozostawione są jedynie zabawki łatwe do wyczyszczenia i dezynfekcji. Po użyciu zabawki przez dziecko są one oddawane do plastikowego pudła i wynoszone do mycia gorącą wodą z detergentem/dezynfekcji.
 5. Wykorzystywane do zajęć przybory i pomoce sportowe należy starannie czyścić i dezynfekować. Czynność tę należy wykonywać po zakończeniu zajęć lub zabawy. Nie należy używać szarf, woreczków gimnastycznych, szmacianych piłek).
 6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych takich jak, łazienka dla dzieci i łazienka dla personelu znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcja do dezynfekcji, do której należy się stosować.
 7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 8. Posiłki spożywane są w każdej grupie oddzielnie. Po posiłku pracownik obsługi ma obowiązek umycia stołów i krzeseł płynem z detergentem lub zdezynfekowania ich. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.
 9. Sala, w której są organizowane zajęcia musi być wietrzona co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia zajęć gimnastycznych przy otwartych oknach. Dotyczy to również sytuacji, kiedy sprzęty oraz zabawki i pomoce w salach są dezynfekowane i myte.
 10. Nauczyciel i pracownicy dbają o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu i po każdej zabawie lub przynajmniej co 2 godziny.
 11. Wszyscy pracownicy placówki są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy (w uzasadnionych przypadkach).
 12. W kuchni należy myć i dezynfekować stanowiska pracy, po zakończeniu określonej czynności oraz na bieżąco: sprzęt kuchenny, naczynia i sztućce, a także opakowania produktów. Ponadto należy utrzymywać stoły i blaty robocze w rygorze higienicznym i sanitarnym.
 13. Każdego dnia po zakończeniu zajęć poza typowym sprzątaniem pomieszczeń, należy umyć z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie kontaktowe.
 14. Wszyscy pracownicy obsługi są odpowiedzialni za właściwą dezynfekcję, sprzątanie i utrzymywanie odpowiedniego stanu higienicznego pomieszczeń przedszkola, sprzętu oraz bieżącą dezynfekcję łazienek.  Za czystość i dezynfekcję kuchni odpowiadają pracownicy kuchni.
 15. Dezynfekcja używanych zabawek czy powierzchni będzie się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji i po wyjściu dzieci z salina teren przedszkolny.
 16. Powrót do sali będzie możliwy dopiero po wywietrzeniu dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 17. Wszystkie środki do dezynfekcji i prac porządkowych należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 18. Łazienka dla personelu jest niedostępna dla osób spoza pracowników przedszkola.
 19. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do posługiwania się swoimi długopisami.
 20. Ubrania zarówno pracowników, jak i dzieci powinny być wieszane w odpowiednich odstępach uniemożliwiających ich zetknięcie.
 21. Zobowiązuje się pracowników obsługi do zapoznania się z instrukcjami producenta środków do dezynfekcji (znajdującymi się na opakowaniu), obowiązuje zakaz przelewania tych środków do nieoryginalnych opakowań.

 

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU

§ 1

 

ORGANIZACJA PRACY W PRZEDSZKOLU

 1. Wejście główne przeznaczone jest tylko dla rodziców z dziećmi. Przy wejściu należy
  1. zachowywać odpowiedni dystans – 1,5m
  2. założyć maseczkę i rękawiczki
  3. zdezynfekować ręce
 2. Pracownicy wchodzą do przedszkola przy wejściu muszą:
  1. zachować odpowiedni dystans – 1,5 m
  2. zdezynfekować ręce
  3. każdy pracownik wchodzący do budynku zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa.
 3.   Zobowiązuje się także wszystkich pracowników do używania osłon ust i nosa w przestrzeni wspólnej – szatnia, hol, przedszkolny, korytarze.
 4. W szatni personelu może przebywać jeden pracownik naraz.
 5. W miarę możliwości, każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 6. W miarę możliwości, do każdej grupy przypisani są ci sami opiekunowie. Do minimum ogranicza się rotację pracowników w grupach.
 7. W grupie ogólnodostępnej może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 8. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  1. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
  2. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 1,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie
 9. Dzieci mogą być połączone w grupy mieszane wiekowo.
 10. W miarę możliwości każde dziecko powinno korzystać jedynie z przydzielonych mu przyborów plastycznych.
 11. Dzieciom należy wyznaczyć stałe miejsca przy stołach.
 12. Do zajęć i zabaw zespołowych wykorzystywać krzesełka, które będą przyzwyczajać dzieci do zachowania dystansu w sali. Ich powierzchnia musi być dezynfekowana.
 13. Należy prowadzić zabawy ruchowe przy otwartych oknach.
 14. Podczas zabaw dowolnych należy zwracać uwagę na ograniczanie kontaktów fizycznych (przytulanie, trzymanie za ręce, pochylanie nad drugim dzieckiem).
 15. W miarę możliwości nauczycielka i woźna oddziałowa zachowują dystans społeczny w stosunku do dzieci.
 16. Sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb oraz dysfunkcji dzieci.
 17. Do odwołania zawieszone zostaje mycie zębów w przedszkolu.
 18. Do odwołania nie będą  organizowane imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia poza teren przedszkola.
 19. W łazience może przebywać tylko 2 dzieci pod nadzorem personelu
 20. Pracownicy zobowiązani są mycia i dezynfekcji rąk m.in.:
  1. przed rozpoczęciem pracy
  2. przed kontaktem z żywnością
  3. po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji
  4. po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa
  5. po jedzeniu i piciu.
 21. Pracownicy kuchni nie mogą mieć kontaktu z dziećmi i opiekunami dzieci.
 22. Nauczyciele i pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny pomiędzy sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 23. Ogranicza się do minimum kontakty personelu administracyjnego z dziećmi oraz pracownikami opiekującymi się dziećmi. Dopuszcza się kontakt jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
 24. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 25. Pracownicy stosują ochronę twarzy podczas kichania / kaszlu oraz unikają dotykania oczu, ust i nosa. Nie wolno podawać ręki na powitanie.
 26. Woźne oddziałowe są przypisane do konkretnej grupy i nie opuszczają swojej sali, jeśli nie zajdzie taka potrzeba.

§ 2

SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

 

 1. Posiłki spożywane są w każdej grupie oddzielnie.
 2. Rezygnuje się z podawania dzieciom śniadań w formie tzw. ,,szwedzkiego stołu”.
 3. Dzieci podczas spożywania posiłków mają stałe wyznaczone miejsce.
 4. Przed każdym posiłkiem i po posiłku dzieci obowiązkowo myją ręce.
 5. Posiłki będą ustawiane na czystych i umytych stolikach. Dzieci będą siadały do posiłku dopiero po ustawieniu talerzy przez pracownika.
 6. Woźna oddziałowa może zebrać naczynia dopiero w momencie, gdy dzieci odejdą od stołu.
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane przez oddelegowaną pomoc nauczyciela.

§ 3

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 

 1. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności – optymalnie na terenie ogrodu przedszkolnego.
 2. Sprzęty udostępnione dzieciom są systematycznie czyszczone wodą z detergentem lub dezynfekowane.
 3. W przypadku braku możliwości zapewnienia codziennego mycia lub dezynfekcji sprzętów, powinny być one wyłączone z użytkowania i oznakowane taśmą oraz napisem: URZĄDZENIE WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA.
 4. Harmonogram korzystania z placu zabaw ustala dyrektor, uwzględniając przerwy na dezynfekcję urządzeń.
 5. Po powrocie do przedszkola dzieci bezwzględnie myją ręce. Nauczyciel myje ręce lub dezynfekuje je płynem.
 6. Po opuszczeniu placu zabaw przez dzieci, na koniec dnia, pracownik jest zobowiązany do umycia wodą z detergentem/dezynfekcji wszystkich sprzętów terenowych.

§ 4

ORGANIZACJA ŻYWIENIA

 1. Przedszkole ogranicza się do niezbędnego minimum dostawców (1 towary spożywcze, drugi owoce i warzywa).
 2. Dostawcy żywności zobowiązani są złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.
 3. Dostawca wyposażony jest w rękawiczki jednorazowe, osłonę ust i nosa.
 4. Wyznacza się przedsionek przy 2 wejściu do przedszkola jako miejsce przyjmowania towarów spożywczych.
 5. Dostawcy towarów dostarczają produkty do przedsionka i tam je zostawiają. Pod żadnym pozorem nie wolno wejść na teren kuchni osobom z zewnątrz.
 6. Towar musi zostać natychmiast zdezynfekowany lub jeśli nie pozwala na to opakowanie – odpowiednio przepakowany. Dopiero odpowiednio zabezpieczone produkty mogą trafić do magazynów.
 7. Pracownik dokonujący wstępnej dezynfekcji jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.
  1. towary spożywcze kładzie na wyznaczonym blacie - „strefa brudna”, w tym miejscu dezynfekowane są wszystkie opakowania, po zdezynfekowaniu produkty są wypakowywane i przenoszone do „strefy czystej” przez drugiego pracownika;
  2. owoce i warzywa pracownik bezpośrednio wkłada do zlewu „strefa brudna”, gdzie są myte i po tej czynności produkty przenoszone są do strefy czystej.
 1. Pomieszczenie socjalne kuchni może być wykorzystywane przez jedną osobę naraz.
 2. Pracownicy kuchni mają obowiązek dezynfekowania swoich szafek na ubrania, po zakończonej pracy.
 3. Pracownicy kuchni wykonują swoją pracę z zachowaniem dystansu społecznego, który wynosi minimum 1,5 m. Bliższy kontakt dopuszcza się jedynie w momencie przenoszenia ciężkiego wyposażenia.
 4. Do kuchni nie wolno wejść żadnemu pracownikowi, poza intendentem i dyrektorem. Dotyczy to również kontaktów z pracownikami kuchni.
 5. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, należy przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas okresu epidemiologicznego.

§ 5

INTERESANCI

 

 1. Ogranicza się przyjmowanie interesantów na terenie placówki do niezbędnego minimum.
 2. Zaleca się, aby wszystkie możliwe sprawy załatwiane były z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
 3. Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy placówki po wcześniejszym umówieniu się. 
 4. W tym samym czasie na terenie przedszkola może znajdować się tylko jeden interesant.
 5. W przedszkolu wyznacza się miejsce do przyjmowania interesantów.
 6. Interesant obowiązkowo musi mieć osłonę na usta i nos (placówka nie zapewnia maseczek ochronnych, ani rękawiczek dla interesantów).
 7. Interesant zaraz po wejściu do placówki zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.
 8. Pracownik obsługujący interesanta zobligowany jest do założenia maseczki ochronnej zakrywającej nos oraz usta.
 9. Sprawa interesanta załatwiana jest w możliwe najkrótszym czasie.
 10. Odległość między interesantem a pracownikiem placówki wynosi minimum 1,5 metra.
 11. Osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wpisania się na listę wejść i wyjść. 
 12. Wiatrołap jest systematycznie wietrzony oraz dezynfekowany przez wyznaczonego pracownika.
 13. Do przedszkola mają zakaz wstępu akwizytorzy.
 14. Jeżeli interesant chce złożyć dokumenty w placówce, umieszcza je w przeznaczonym do tego celu pojemniku.
 15. Dokumenty i korespondencja dostarczane do placówki „przechodzą kwarantannę” oczekując w przygotowanym na ten cel pudełku, co najmniej 24 godziny.
 16. Wszyscy pracownicy mający styczność z korespondencją przychodzącą, która wymaga natychmiastowego przyjęcia i załatwienia pracują w rękawiczkach ochronnych. Każdy pracownik używa swojego osobistego długopisu. Należy wykluczyć sytuację „przechodzenia długopisu z rąk do rąk”.
 17. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za dezynfekcję swojego miejsca pracy.