czwartek, 10 listopad 2022 11:18

11 Listopada- Święto Niepodległości

"Jest takie miejsce na mapie świata- Polska!
To moje miejsce, tutaj mocniej bije mi serce! "

Dziś w naszym Przedszkolu świętowaliśmy Narodowe Święto Niepodległości. To wyjątkowy czas dla każdej Polki i Polaka. 10 listopada bieżącego roku w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji dzieci z wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola zebrali się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków czas. Na początku o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy hymn Mazurek Dąbrowskiego, a następnie oglądaliśmy film edukacyjny w formie bajki poświęcony tematyce patriotycznej.

Hymn w wykonaniu przedszkolaków jest dostępny na Facebooku.

 

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się przypadkami przyprowadzania chorych dzieci do przedszkola, proszę Rodziców o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu.
 

Przypominam Państwu, że dziecko chore należy pozostawić w domu do momentu całkowitego wyzdrowienia. Jeżeli zaobserwujemy u dziecka zielony katar oraz intensywny kaszel, zmuszeni będziemy nie przyjąć dziecka w danym dniu do przedszkola. 

 

Jedno dziecko chore w grupie, to za chwilę chora CAŁA GRUPA.

PROSZĘ O SZANOWANIE ZDROWIA INNYCH DZIECI  oraz NAUCZYCIELI

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U.
 3. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).
 6. Statut przedszkola.


CEL PROCEDURY:

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

§ 3

ZDROWIE

1.      Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.

2.       Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.

3.       Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

4.       W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamaniach, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

5.       Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6.       Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie  pobytu w przedszkolu.

7.       W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy, inne – np. wszawica) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

8.       Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

9.       W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

10.   W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienie rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

11.   W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzające zakończone leczenie.

12.   W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego ( od specjalisty alergologa) wskazującego rodzaj alergii.

13.   W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści, żelu.

14.   Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach i spacerach, a udział w wycieczkach potwierdzany jest jednorazowo na deklaracji zaraz na początku roku szkolnego. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia  życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

15.   Pomieszczenie przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 

 

środa, 02 listopad 2022 13:32

Konsultacje logopedyczne

Zapraszamy!

Dnia 03.11.2022r. o godzinie 15:15 w Przedszkolu nr 5 w Gostyninie odbędzie się spotkanie dla rodziców, których dzieci objęte są terapią logopedyczną.

 

Drodzy Rodzice!

Ze względu na przypadek wystąpienia wszawicy u jednego z dzieci, prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i  włosów u dzieci.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela, dyrektora oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z naszą PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY  W PRZEDSZKOLU zamieszczone na tablicy informacyjnej przedszkola.

 

NA RODZICACH SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWĄ HIGIENĘ I CZYSTOŚĆ DZIECKA.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA  WSZAWICY  W PRZEDSZKOLU

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Procedura zgodna  z zaleceniami Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.
 • Wszawica nie jest chorobą zakaźną, dlatego obowiązek jej przeciwdziałania spoczywa na dyrektorze przedszkola.

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci. Definicja przedmiotu procedury Wszawica – zaliczana jest pod względem medycznym do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi – powoduje zmiany skórne wywołane przez głowowe wszy ludzkie.

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w przedszkolu.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Sposób realizacji procedur:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka
 2. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu
 3. Pracownicy obsługi winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi bądź dyrektorowi
 4. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

§1
 

Dyrektor przedszkola zarządza przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci grupie oraz wszystkich pracowników placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może zostać przeprowadzona z inicjatywy nauczyciela.

§2

 
Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach zwalczania wszawicy. Może przekazać przygotowane wcześniej materiały informacyjne. Podczas rozmowy zachowuje zasady intymności.

§3

Dyrektor przedszkola informuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o stwierdzeniu wszawicy w  przedszkolu i zaleca:

 1. Podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka, ale także rodziny,
 2. Codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,
 3. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy,
 4. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów.
 5. Przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
 6. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni w celu zabicia larw, usunięcie gnid jest niezbędne, ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
 7. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny.
 8. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja), prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
 9. Na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu, aby skutecznie wyeliminować wszawicę.

 

         § 4

W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom/opiekunom niezbędnej pomocy.

          § 5

Dyrektor przedszkola po upływie od 7 do 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

           § 6

Działania przedszkola konieczne w zakresie przeciwdziałaniu wszawicy:

 1. Przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci.
 2. W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych.
 3.  Przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci należy przeprowadzić kontrolę czystości, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną, załącznik nr 1 – zgoda rodziców na sprawdzenie głowy.
 4. W miarę potrzeby dyrekcja może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów.
 5. W przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.
 6. W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

     § 7

 

Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji dyrektor przedszkola zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia im potrzebnego wsparcia.

 

 

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia  wszawicy zostały przyjęte do realizacji od dnia 1 września 2015r.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                                                                                                               Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1 - do procedur wszawicy

 

 

 

ZGODA NA SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI GŁOWY DZIECKA

 

 

Wyrażam zgodę na przegląd czystości głowy mojego dziecka

........................................................................................................................................

Imię i nazwisko

przez upoważnionego pracownika przedszkola w celu wyeliminowania zarażeń wszawicą.

 

 

 

...................................................

( podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

poniedziałek, 31 październik 2022 15:26

Wycieczka pod tablicę pamiątkową Tajnego Nauczania

W dniu 31 października b.r. z okazji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych dzieci z dwóch najstarszych grup naszego przedszkola udały się na pieszą wycieczkę do tablicy pamiątkowej Tajnego Nauczania Ziemi Gostynińskiej, która znajduje się przed pomnikiem Walki i Zwycięstwa przy ul. 18 Stycznia oraz złożyły hołd Józefowi Piłsudskiemu. Przedszkolaki zapaliły pod tablicą znicz, aby oddać hołd wszystkim nauczycielom, którzy w latach 1939 – 1945 podjęli się edukacji dzieci i młodzieży na tzw. kompletach, narażając się na represje, a nawet śmierć ze strony okupanta hitlerowskiego.

poniedziałek, 31 październik 2022 06:42

JESIEŃ W OGRODZIE I SADZIE

 
Przez ostatnie dwa tygodnie października dzieci z grupy BIEDRONEK zgłębiały wiedzę dotyczącą jesiennych darów ogrodu i sadu.
poniedziałek, 31 październik 2022 06:39

Halloween

HALLOWEEN  w grupie średniaków i starszaków. W tym tygodniu na zajęciach języka angielskiego Dzieci ze starszych grup poznały tradycje związane ze świętem Halloween. Oczywiście największą atrakcją okazało się przebieranie za straszne postaci, jednakże Przedszkolaki z zaciekawieniem wysłuchały również legend związanych z tymże świętem i jak zawsze poznały nowe słownictwo, piosenki i
świetnie bawiły się na zajęciach. Happy halloween! 👻🎃
wtorek, 25 październik 2022 10:24

Wycieczka do "Zakątka odkrywców" i "Happy Parku"

Zapraszamy na Naszego Facebooka znajduje się tam fotorelacja z wycieczki do Płocka, która odbyła się 24.października 2022r. Dzieci uczestniczyły w warsztatach na których wykonywały mydełka następnie wybrały się do Happy Parku, gdzie bawiły się w pięknej sali zabaw.

wtorek, 25 październik 2022 10:22

"Pszczółki" jesiennie

🐝”Pszczółki” 🐝przez ostatnie dwa tygodnie nadal bogaciły wiedzę na temat jesieni. W tym roku jesienna aura była na tyle łaskawa, że wiedzę zdobytą w sali mogliśmy usystematyzować podczas codziennych spacerów 🚶‍♂️🚶‍♀️☀️. Dzieci pracowały również z materiałem naturalnym, co nie tylko sprawiło im wiele radości, ale również podniosło zakres doświadczeń sensorycznych i rozbudziło kreatywność.

piątek, 21 październik 2022 13:10

"Rosnące farby" w wykonaniu "Sówek"

„Sówki” uwielbiają eksperymentować i uczestniczyć w twórczych zabawach. Dlatego też, przedszkolaki stworzyły farby. Dzieci stworzyły masę bazową, zabarwiły ją farbami i zabrały się do malowania ulubionych warzyw. Po wyschnięciu nasze prace stwardniały i uniosły się tworząc piękny wielobarwny efekt.
Takie kreatywne zabawy z samodzielnym tworzeniem farb niezwykle pobudzają dziecięcą wrażliwość i twórczość artystyczną.

Strona 7 z 24