poniedziałek, 21 listopad 2022 12:36

Nowy termin zajęć 07.12.2022r.

 

Nowy termin zajęć ze zwierzętami 07.12.2022r. (środa).

poniedziałek, 21 listopad 2022 12:24

Zapraszamy 22.11.2022r.

Bardzo serdecznie zapraszamy jutro 22.11.2022r.(wtorek) do Przedszkola wszystkie dzieci. Placówka funkcjonuje bez zastrzeżeń. Ze względu na awarię zajęcia ze zwierzętami zostają przeniesiona na inny termin. Termin będzie podany na Facebooku oraz na tablicy ogłoszeń. Z góry przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

 

sobota, 19 listopad 2022 15:30

Gratulacje dla Alicji Wilińskiej

Gratulacje
 
dla Ali Wilińskiej z grupy Sówek za zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym pt. „ Magiczny świat pszczół”.
Alicja rownież zajęła I miejsce w konkursie pt. „ Gostynin promotorem zdrowego powietrza”.
Życzymy Alicji dalszych sukcesów😁

 

wtorek, 15 listopad 2022 06:59

Pasowanie na Przedszkolaka 30.11.2022r.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

 

W dniu 30.11.2022r. odbędzie się PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA (grupa najmłodsza-grupa „Pszczółki”). Dzieci zaprezentują krótkie wierszyki i piosenki. Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 10.00. Prosimy o przybycie tylko rodziców bez osób towarzyszących ze względu na warunki lokalowe. Tego dnia prosimy, aby dzieci były ubrane w strój galowy (elementy zakupione przez rodziców zostaną założone przez wychowawczynie).

 

czwartek, 10 listopad 2022 11:18

11 Listopada- Święto Niepodległości

"Jest takie miejsce na mapie świata- Polska!
To moje miejsce, tutaj mocniej bije mi serce! "

Dziś w naszym Przedszkolu świętowaliśmy Narodowe Święto Niepodległości. To wyjątkowy czas dla każdej Polki i Polaka. 10 listopada bieżącego roku w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji dzieci z wszystkich grup oraz pracownicy przedszkola zebrali się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków czas. Na początku o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy hymn Mazurek Dąbrowskiego, a następnie oglądaliśmy film edukacyjny w formie bajki poświęcony tematyce patriotycznej.

Hymn w wykonaniu przedszkolaków jest dostępny na Facebooku.

 

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się przypadkami przyprowadzania chorych dzieci do przedszkola, proszę Rodziców o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu.
 

Przypominam Państwu, że dziecko chore należy pozostawić w domu do momentu całkowitego wyzdrowienia. Jeżeli zaobserwujemy u dziecka zielony katar oraz intensywny kaszel, zmuszeni będziemy nie przyjąć dziecka w danym dniu do przedszkola. 

 

Jedno dziecko chore w grupie, to za chwilę chora CAŁA GRUPA.

PROSZĘ O SZANOWANIE ZDROWIA INNYCH DZIECI  oraz NAUCZYCIELI

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U.
 3. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004r. Nr 66, poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).
 6. Statut przedszkola.


CEL PROCEDURY:

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

§ 3

ZDROWIE

1.      Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE.

2.       Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.

3.       Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

4.       W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamaniach, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

5.       Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

6.       Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie  pobytu w przedszkolu.

7.       W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy, inne – np. wszawica) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

8.       Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

9.       W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

10.   W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienie rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

11.   W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzające zakończone leczenie.

12.   W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego ( od specjalisty alergologa) wskazującego rodzaj alergii.

13.   W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści, żelu.

14.   Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach i spacerach, a udział w wycieczkach potwierdzany jest jednorazowo na deklaracji zaraz na początku roku szkolnego. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia  życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

15.   Pomieszczenie przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 

 

środa, 02 listopad 2022 13:32

Konsultacje logopedyczne

Zapraszamy!

Dnia 03.11.2022r. o godzinie 15:15 w Przedszkolu nr 5 w Gostyninie odbędzie się spotkanie dla rodziców, których dzieci objęte są terapią logopedyczną.

 

Drodzy Rodzice!

Ze względu na przypadek wystąpienia wszawicy u jednego z dzieci, prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i  włosów u dzieci.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela, dyrektora oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z naszą PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY  W PRZEDSZKOLU zamieszczone na tablicy informacyjnej przedszkola.

 

NA RODZICACH SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWĄ HIGIENĘ I CZYSTOŚĆ DZIECKA.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA  WSZAWICY  W PRZEDSZKOLU

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Procedura zgodna  z zaleceniami Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia.
 • Wszawica nie jest chorobą zakaźną, dlatego obowiązek jej przeciwdziałania spoczywa na dyrektorze przedszkola.

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci. Definicja przedmiotu procedury Wszawica – zaliczana jest pod względem medycznym do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi – powoduje zmiany skórne wywołane przez głowowe wszy ludzkie.

Cel procedury:

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w przedszkolu.

Zakres procedury:

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Sposób realizacji procedur:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka
 2. Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu
 3. Pracownicy obsługi winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi bądź dyrektorowi
 4. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

§1
 

Dyrektor przedszkola zarządza przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci grupie oraz wszystkich pracowników placówki, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). Kontrola może zostać przeprowadzona z inicjatywy nauczyciela.

§2

 
Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach zwalczania wszawicy. Może przekazać przygotowane wcześniej materiały informacyjne. Podczas rozmowy zachowuje zasady intymności.

§3

Dyrektor przedszkola informuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o stwierdzeniu wszawicy w  przedszkolu i zaleca:

 1. Podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka, ale także rodziny,
 2. Codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,
 3. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy,
 4. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów.
 5. Przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
 6. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni w celu zabicia larw, usunięcie gnid jest niezbędne, ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
 7. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny.
 8. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja), prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
 9. Na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu, aby skutecznie wyeliminować wszawicę.

 

         § 4

W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom/opiekunom niezbędnej pomocy.

          § 5

Dyrektor przedszkola po upływie od 7 do 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

           § 6

Działania przedszkola konieczne w zakresie przeciwdziałaniu wszawicy:

 1. Przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci.
 2. W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych.
 3.  Przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci należy przeprowadzić kontrolę czystości, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną, załącznik nr 1 – zgoda rodziców na sprawdzenie głowy.
 4. W miarę potrzeby dyrekcja może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów.
 5. W przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.
 6. W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

     § 7

 

Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji dyrektor przedszkola zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia im potrzebnego wsparcia.

 

 

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia  wszawicy zostały przyjęte do realizacji od dnia 1 września 2015r.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców                                                                                                                                               Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1 - do procedur wszawicy

 

 

 

ZGODA NA SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI GŁOWY DZIECKA

 

 

Wyrażam zgodę na przegląd czystości głowy mojego dziecka

........................................................................................................................................

Imię i nazwisko

przez upoważnionego pracownika przedszkola w celu wyeliminowania zarażeń wszawicą.

 

 

 

...................................................

( podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

poniedziałek, 31 październik 2022 15:26

Wycieczka pod tablicę pamiątkową Tajnego Nauczania

W dniu 31 października b.r. z okazji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych dzieci z dwóch najstarszych grup naszego przedszkola udały się na pieszą wycieczkę do tablicy pamiątkowej Tajnego Nauczania Ziemi Gostynińskiej, która znajduje się przed pomnikiem Walki i Zwycięstwa przy ul. 18 Stycznia oraz złożyły hołd Józefowi Piłsudskiemu. Przedszkolaki zapaliły pod tablicą znicz, aby oddać hołd wszystkim nauczycielom, którzy w latach 1939 – 1945 podjęli się edukacji dzieci i młodzieży na tzw. kompletach, narażając się na represje, a nawet śmierć ze strony okupanta hitlerowskiego.

poniedziałek, 31 październik 2022 06:42

JESIEŃ W OGRODZIE I SADZIE

 
Przez ostatnie dwa tygodnie października dzieci z grupy BIEDRONEK zgłębiały wiedzę dotyczącą jesiennych darów ogrodu i sadu.
Strona 5 z 23