poniedziałek, 30 sierpień 2021 17:10

Witamy w przedszkolu!

Informacja dla rodziców

Serdecznie witamy Przedszkolaków oraz ich Rodziców w nowym roku przedszkolnym 2021/2022.

Mamy nadzieję, że wniesiecie uśmiech i radość do Przedszkola ze wspólnego bycia Razem.

Szczególnie ciepło witamy naszych Nowych przedszkolaków – grupę 3,4 latków.

Zapraszamy dzielnych Przedszkolaków w środę 1 września.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30.

Przypominamy wszystkim Rodzicom o wyposażeniu dziecka w worek z kapciami oraz w komplet ubrań na zmianę.   Szczegółową wyprawkę przekażą wychowawcy grup w odpowiednim czasie.      

Wszelkie informacje kierowane do rodziców będą umieszczane na szybie obok drzwi wejściowych, prosimy o śledzenie.

UWAGA! Dalej pracujemy w reżimie sanitarnym. Proszę o zapoznanie się z „Procedurami bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. Przepisy obowiązują od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r.

 

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM WRAZ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 5

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA W REŻIMIE SANITARNYM WRAZ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do zapoznania się i bezwzględnego stosowania zapisów zawartych w niniejszych procedurach.
 2. Procedury obowiązują od 1 września 2021 r., do odwołania.
 3. Procedury udostępnia się rodzicom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej przedszkola.
 4. Zobowiązuje się rodziców do zapoznania się i stosowania zapisów zawartych w niniejszych procedurach.
 5. Procedura może ulec zmianie w momencie ukazania się nowych wytycznych oraz w wyniku decyzji dyrektora przedszkola.

§ 2

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a, ust., 5 pkt. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337).
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 1389).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1919 (Dz.U. 2020, poz. 13940.
 6. Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) - ostatnia zmiana z 25 maja 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 951).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021, poz.982).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 493 ze zm.

 

PROCEDURA NA WYPADEK POJAWIENIA SIĘ OBJAWÓW CHOROBOWYCH COVID-19 U DZIECKA LUB PRACOWNIKA

§ 1

CEL PROCEDURY

 1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem Sars-Cov-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.
 2. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

§ 2

ZAKRES PROCEDURY

Procedura dotyczy wszystkich dzieci i pracowników przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych dzieci.

§ 3

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i MinistraZdrowia,dostępnychnastronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zadaniem placówki jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych, a personelowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 3. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 6. Przez objawy o których mowa w pkt. 3,5 rozumie się:
 • podwyższona temperatura ciała
 • kaszel
 • duszność i problemy z oddychaniem
 • ból głowy i mięśni
 • uczucie rozbicia
 • ból gardła
 • uczucie wyczerpania
 • brak apetytu
 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 2. Obowiązuję całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.
 3. Przedszkole jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Wyznaczono miejsce, w którym będzie można odizolować dziecko lub pracownika, który przejawia niepokojące objawy choroby.
 4. Miejscem izolacji, o którym mowa w pkt. 7 jest gabinet psychologa. W pomieszczeniu tym znajdują się środki ochrony oraz płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 5. W przedszkolu należy zapewnić dopływ świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wietrzyć salę przynajmniej raz na godzinę, w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz po każdorazowej dezynfekcji wyposażenia.
 6. Przedszkole wyposażone jest w 2 termometry bezdotykowe.
 7. Zobowiązuje się nauczycieli do uzyskania zgody od rodziców/ prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 8. Upoważniono pracownika obsługi – pomoc nauczyciela do dokonywania pomiaru temperatury dzieciom w razie wystąpienia niepokojących  objawów chorobowych.
 9. Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część  przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Każdy pracownik oraz opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola.

§ 4

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

 

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika placówki wyznaczonego przez dyrektora placówki.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
 1. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 2. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców dziecka i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze placówki.
 1. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonę twarzy i nosa.
 2. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 3. Rodzic po odebraniu z placówki dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
 4. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący (Burmistrza) o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 5. Rodzice dzieci z grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza) o zaistniałej sytuacji.
 8. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

§ 5

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA

 

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:
 • kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 • do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 • wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 2. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała, przez wyznaczonego pracownika, w razie uzasadnionej potrzeby.
 3. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1.
 4. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać  teleporadę medyczną.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 9. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

§ 6

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZAJĄ O ZAKAŻENIE

 

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 • każdego pracownika przedszkola i rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 • rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 • pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 1. Pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 2. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

§ 7

POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-COV-2 NA TERENIE PLACÓWKI

 

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu przedszkola/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący (Burmistrza) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

§ 8

WAŻNE TELEFONY

 

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczna Województwa Mazowieckiego w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin, tel.24/ 235 22 04.
 2. Telefon dyżurny – 0 606 10 80 40 (alarmowy) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz 0 505-342-009; 0 698-107-933; 0 884-697-317; 0 699-834-426; 0 501-127-338; 0 606-165-090; 0 604-135-225.
 • Dyżurnego Mazowieckiego  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: 0 502-171-171
 • Oddział w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych    i Administracji, ul. Wołoska 137 w Warszawie tel. 22 508 20 20
 • Całodobowa infolinia NFZ – tel. 0 800 190 590
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Płocku Telefon: 22 551-24-00

§ 9

INFORMOWANIE O ZAKAŻENIU

Dyrektor przedszkola lub wyznaczona przez niego osoba niezwłocznie informuje poniżej wymienione instytucje o otrzymanej informacji dotyczącej osoby zakażonej: dziecko czy pracownik; orientacyjna liczba osób (dzieci i pracowników), z którymi osoba zarażona miała kontakt w placówce.

 • Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczna Województwa Mazowieckiego w Gostyninie,
 • Burmistrza Miasta Gostynina
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Płocku.

DZIAŁANIE

 1. Należy powiadomić pracowników o ich obowiązkach i uprawnieniach w okresie zawieszenia działalności przedszkola.
 2. Dyrektor monitoruje sytuację – nowe zachorowania, wykluczenie obecności wirusa o osób podejrzanych, postęp realizacji zaleceń, możliwość skrócenia lub konieczność wydłużenia zawieszenia działalności. Informacje przekazywane są do Burmistrza i Inspektora Wydziału Edukacji i Wychowania o sytuacji.

PODSUMOWANIE

 1. Po przywróceniu zajęć w przedszkolu utrzymuje się reżim sanitarny.
 2. Należy sporządzić dla raport, w którym opisane będą podejmowane działania, stosowane rozwiązania. Dyrektor oceni działanie niniejszej procedury i przekazuje wnioski do wykorzystania w podobnych sytuacjach. Do raportu należy załączyć kopie otrzymanych zaleceń, protokołów itp.
 3. W miejscu ogólnodostępnym (tablica dla pracowników) umieszczone są potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

§ 1

CEL PROCEDURY

 1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom, pracownikom oraz rodzicom/prawnym opiekunom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki w związku zagrożeniem zachorowania spowodowanego wirusem COVID-19

§ 2

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola wyłącznie do godziny 8:30.
 2. Do przedszkola mogą być przyprowadzane jedynie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola nie mogą wykazywać jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 5. Dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola jeśli występuje jeden z następujących warunków:
  1. dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,2°C
  2. pracownik przedszkola zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie
 6. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do przedszkola. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, należy natychmiast po otrzymaniu informacji odebrać dziecko z placówki.
 7. Jeżeli dziecko po odebraniu z przedszkola nie czuje się najlepiej, ma katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji - prosimy o pilny kontakt z wychowawcą.
 8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 9. Rodzice NIE mogą wchodzić z dziećmi do szatni.
 10. Rodzice wraz z dziećmi czekają przed wejściem do przedszkola zachowując bezpieczny odstęp 1,5 m.
 11. Dziecko do swojej sali/grupy wchodzi bez rodzica.
 12. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka i oddania go pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi. Nie powinna w tym czasie prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie przedszkola. Osoba ta, jest zobowiązana do opuszczenia przedszkola bez zbędnej zwłoki.
 13. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane tylko przez jednego opiekuna bez innych osób towarzyszących.
 14. W razie konieczności bieżące pilne sprawy nauczyciel będzie przekazywał bezpośrednio przy odbiorze dziecka, natomiast dłuższe rozmowy będą odbywały się jedynie w formie telefonicznej.
 15. Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów do przekazania placówce danych umożliwiających szybką komunikację z rodzicem/opiekunem prawnym.
 16. Zakazuje się wprowadzania do budynku przedszkola wózków, hulajnóg, rowerów itp.
 17. Dziecko nie przynosi ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym natomiast rodziców/opiekunów zobowiązuje się do regularnego czyszczenia/prania/dezynfekcji zabawki.
 18. Wszystkie osoby wchodzące do Przedszkola są zobowiązane do zdezynfekowania rąk oraz noszenia rękawiczek, maseczek, przyłbic lub innej ochrony zasłaniającej usta i nos. Dzieci powyżej 4 r życia zobowiązane są do zakrywania nosa i ust w drodze do przedszkola i w drodze powrotnej do domu.
 19. Rodziców/opiekunów zobowiązuje się do przestrzegania w drodze do/z przedszkola aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 20. Do przedszkola wchodzi się we własnych maseczkach i rękawiczkach - osoby nie stosujące się do tych wymagań, nie będą mogły wejść do przedszkola.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI, MIEJSC DOTYKOWYCH, URZĄDZEŃ I ZABAWEK

 

 1. Dyrektora Przedszkola monitoruje, nadzoruje i zapewnia sprzęt oraz środki do prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów szafek, stołów w salach i w innych pomieszczeniach.  Czynność tę należy wykonywać minimum dwa razy w ciągu dnia oraz po każdym posiłku.
 2. Po przyprowadzeniu dzieci do przedszkola: szatnia, szafki, klamki, poręcze i podłogi w obrysie tego pomieszczenia są myte i dezynfekowane.
 3. W sali, w której przebywa grupa dzieci, nie mogą się znajdować przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować i umyć.
 4. Pozostawione są jedynie zabawki łatwe do wyczyszczenia i dezynfekcji. Po użyciu zabawki przez dziecko są one oddawane do plastikowego pudła i wynoszone do mycia gorącą wodą z detergentem/dezynfekcji.
 5. Wykorzystywane do zajęć przybory i pomoce sportowe należy starannie czyścić i dezynfekować. Czynność tę należy wykonywać po zakończeniu zajęć lub zabawy. Nie należy używać szarf, woreczków gimnastycznych, szmacianych piłek).
 6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych takich jak, łazienka dla dzieci i łazienka dla personelu znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcja do dezynfekcji, do której należy się stosować.
 7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 8. Posiłki spożywane są w każdej grupie oddzielnie. Po posiłku pracownik obsługi ma obowiązek umycia stołów i krzeseł płynem z detergentem lub zdezynfekowania ich. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.
 9. Sala, w której są organizowane zajęcia musi być wietrzona co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia zajęć gimnastycznych przy otwartych oknach. Dotyczy to również sytuacji, kiedy sprzęty oraz zabawki i pomoce w salach są dezynfekowane i myte.
 10. Nauczyciel i pracownicy dbają o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu i po każdej zabawie lub przynajmniej co 2 godziny.
 11. Wszyscy pracownicy placówki są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy (w uzasadnionych przypadkach).
 12. W kuchni należy myć i dezynfekować stanowiska pracy, po zakończeniu określonej czynności oraz na bieżąco: sprzęt kuchenny, naczynia i sztućce, a także opakowania produktów. Ponadto należy utrzymywać stoły i blaty robocze w rygorze higienicznym i sanitarnym.
 13. Każdego dnia po zakończeniu zajęć poza typowym sprzątaniem pomieszczeń, należy umyć z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie kontaktowe.
 14. Wszyscy pracownicy obsługi są odpowiedzialni za właściwą dezynfekcję, sprzątanie i utrzymywanie odpowiedniego stanu higienicznego pomieszczeń przedszkola, sprzętu oraz bieżącą dezynfekcję łazienek.  Za czystość i dezynfekcję kuchni odpowiadają pracownicy kuchni.
 15. Dezynfekcja używanych zabawek czy powierzchni będzie się odbywać zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji i po wyjściu dzieci z salina teren przedszkolny.
 16. Powrót do sali będzie możliwy dopiero po wywietrzeniu dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 17. Wszystkie środki do dezynfekcji i prac porządkowych należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
 18. Łazienka dla personelu jest niedostępna dla osób spoza pracowników przedszkola.
 19. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do posługiwania się swoimi długopisami.
 20. Ubrania zarówno pracowników, jak i dzieci powinny być wieszane w odpowiednich odstępach uniemożliwiających ich zetknięcie.
 21. Zobowiązuje się pracowników obsługi do zapoznania się z instrukcjami producenta środków do dezynfekcji (znajdującymi się na opakowaniu), obowiązuje zakaz przelewania tych środków do nieoryginalnych opakowań.

 

PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU

§ 1

 

ORGANIZACJA PRACY W PRZEDSZKOLU

 1. Wejście główne przeznaczone jest tylko dla rodziców z dziećmi. Przy wejściu należy
  1. zachowywać odpowiedni dystans – 1,5m
  2. założyć maseczkę i rękawiczki
  3. zdezynfekować ręce
 2. Pracownicy wchodzą do przedszkola przy wejściu muszą:
  1. zachować odpowiedni dystans – 1,5 m
  2. zdezynfekować ręce
  3. każdy pracownik wchodzący do budynku zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa.
 3.   Zobowiązuje się także wszystkich pracowników do używania osłon ust i nosa w przestrzeni wspólnej – szatnia, hol, przedszkolny, korytarze.
 4. W szatni personelu może przebywać jeden pracownik naraz.
 5. W miarę możliwości, każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 6. W miarę możliwości, do każdej grupy przypisani są ci sami opiekunowie. Do minimum ogranicza się rotację pracowników w grupach.
 7. W grupie ogólnodostępnej może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 8. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
  1. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
  2. powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 1,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie
 9. Dzieci mogą być połączone w grupy mieszane wiekowo.
 10. W miarę możliwości każde dziecko powinno korzystać jedynie z przydzielonych mu przyborów plastycznych.
 11. Dzieciom należy wyznaczyć stałe miejsca przy stołach.
 12. Do zajęć i zabaw zespołowych wykorzystywać krzesełka, które będą przyzwyczajać dzieci do zachowania dystansu w sali. Ich powierzchnia musi być dezynfekowana.
 13. Należy prowadzić zabawy ruchowe przy otwartych oknach.
 14. Podczas zabaw dowolnych należy zwracać uwagę na ograniczanie kontaktów fizycznych (przytulanie, trzymanie za ręce, pochylanie nad drugim dzieckiem).
 15. W miarę możliwości nauczycielka i woźna oddziałowa zachowują dystans społeczny w stosunku do dzieci.
 16. Sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb oraz dysfunkcji dzieci.
 17. Do odwołania zawieszone zostaje mycie zębów w przedszkolu.
 18. Do odwołania nie będą  organizowane imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia poza teren przedszkola.
 19. W łazience może przebywać tylko 2 dzieci pod nadzorem personelu
 20. Pracownicy zobowiązani są mycia i dezynfekcji rąk m.in.:
  1. przed rozpoczęciem pracy
  2. przed kontaktem z żywnością
  3. po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji
  4. po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa
  5. po jedzeniu i piciu.
 21. Pracownicy kuchni nie mogą mieć kontaktu z dziećmi i opiekunami dzieci.
 22. Nauczyciele i pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny pomiędzy sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 23. Ogranicza się do minimum kontakty personelu administracyjnego z dziećmi oraz pracownikami opiekującymi się dziećmi. Dopuszcza się kontakt jedynie w wyjątkowych okolicznościach.
 24. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 25. Pracownicy stosują ochronę twarzy podczas kichania / kaszlu oraz unikają dotykania oczu, ust i nosa. Nie wolno podawać ręki na powitanie.
 26. Woźne oddziałowe są przypisane do konkretnej grupy i nie opuszczają swojej sali, jeśli nie zajdzie taka potrzeba.

§ 2

SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

 

 1. Posiłki spożywane są w każdej grupie oddzielnie.
 2. Rezygnuje się z podawania dzieciom śniadań w formie tzw. ,,szwedzkiego stołu”.
 3. Dzieci podczas spożywania posiłków mają stałe wyznaczone miejsce.
 4. Przed każdym posiłkiem i po posiłku dzieci obowiązkowo myją ręce.
 5. Posiłki będą ustawiane na czystych i umytych stolikach. Dzieci będą siadały do posiłku dopiero po ustawieniu talerzy przez pracownika.
 6. Woźna oddziałowa może zebrać naczynia dopiero w momencie, gdy dzieci odejdą od stołu.
 7. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane przez oddelegowaną pomoc nauczyciela.

§ 3

POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 

 1. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności – optymalnie na terenie ogrodu przedszkolnego.
 2. Sprzęty udostępnione dzieciom są systematycznie czyszczone wodą z detergentem lub dezynfekowane.
 3. W przypadku braku możliwości zapewnienia codziennego mycia lub dezynfekcji sprzętów, powinny być one wyłączone z użytkowania i oznakowane taśmą oraz napisem: URZĄDZENIE WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA.
 4. Harmonogram korzystania z placu zabaw ustala dyrektor, uwzględniając przerwy na dezynfekcję urządzeń.
 5. Po powrocie do przedszkola dzieci bezwzględnie myją ręce. Nauczyciel myje ręce lub dezynfekuje je płynem.
 6. Po opuszczeniu placu zabaw przez dzieci, na koniec dnia, pracownik jest zobowiązany do umycia wodą z detergentem/dezynfekcji wszystkich sprzętów terenowych.

§ 4

ORGANIZACJA ŻYWIENIA

 1. Przedszkole ogranicza się do niezbędnego minimum dostawców (1 towary spożywcze, drugi owoce i warzywa).
 2. Dostawcy żywności zobowiązani są złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu sanitarnego.
 3. Dostawca wyposażony jest w rękawiczki jednorazowe, osłonę ust i nosa.
 4. Wyznacza się przedsionek przy 2 wejściu do przedszkola jako miejsce przyjmowania towarów spożywczych.
 5. Dostawcy towarów dostarczają produkty do przedsionka i tam je zostawiają. Pod żadnym pozorem nie wolno wejść na teren kuchni osobom z zewnątrz.
 6. Towar musi zostać natychmiast zdezynfekowany lub jeśli nie pozwala na to opakowanie – odpowiednio przepakowany. Dopiero odpowiednio zabezpieczone produkty mogą trafić do magazynów.
 7. Pracownik dokonujący wstępnej dezynfekcji jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.
  1. towary spożywcze kładzie na wyznaczonym blacie - „strefa brudna”, w tym miejscu dezynfekowane są wszystkie opakowania, po zdezynfekowaniu produkty są wypakowywane i przenoszone do „strefy czystej” przez drugiego pracownika;
  2. owoce i warzywa pracownik bezpośrednio wkłada do zlewu „strefa brudna”, gdzie są myte i po tej czynności produkty przenoszone są do strefy czystej.
 1. Pomieszczenie socjalne kuchni może być wykorzystywane przez jedną osobę naraz.
 2. Pracownicy kuchni mają obowiązek dezynfekowania swoich szafek na ubrania, po zakończonej pracy.
 3. Pracownicy kuchni wykonują swoją pracę z zachowaniem dystansu społecznego, który wynosi minimum 1,5 m. Bliższy kontakt dopuszcza się jedynie w momencie przenoszenia ciężkiego wyposażenia.
 4. Do kuchni nie wolno wejść żadnemu pracownikowi, poza intendentem i dyrektorem. Dotyczy to również kontaktów z pracownikami kuchni.
 5. Przy organizacji żywienia w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, należy przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas okresu epidemiologicznego.

§ 5

INTERESANCI

 

 1. Ogranicza się przyjmowanie interesantów na terenie placówki do niezbędnego minimum.
 2. Zaleca się, aby wszystkie możliwe sprawy załatwiane były z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
 3. Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy placówki po wcześniejszym umówieniu się. 
 4. W tym samym czasie na terenie przedszkola może znajdować się tylko jeden interesant.
 5. W przedszkolu wyznacza się miejsce do przyjmowania interesantów.
 6. Interesant obowiązkowo musi mieć osłonę na usta i nos (placówka nie zapewnia maseczek ochronnych, ani rękawiczek dla interesantów).
 7. Interesant zaraz po wejściu do placówki zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni.
 8. Pracownik obsługujący interesanta zobligowany jest do założenia maseczki ochronnej zakrywającej nos oraz usta.
 9. Sprawa interesanta załatwiana jest w możliwe najkrótszym czasie.
 10. Odległość między interesantem a pracownikiem placówki wynosi minimum 1,5 metra.
 11. Osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wpisania się na listę wejść i wyjść. 
 12. Wiatrołap jest systematycznie wietrzony oraz dezynfekowany przez wyznaczonego pracownika.
 13. Do przedszkola mają zakaz wstępu akwizytorzy.
 14. Jeżeli interesant chce złożyć dokumenty w placówce, umieszcza je w przeznaczonym do tego celu pojemniku.
 15. Dokumenty i korespondencja dostarczane do placówki „przechodzą kwarantannę” oczekując w przygotowanym na ten cel pudełku, co najmniej 24 godziny.
 16. Wszyscy pracownicy mający styczność z korespondencją przychodzącą, która wymaga natychmiastowego przyjęcia i załatwienia pracują w rękawiczkach ochronnych. Każdy pracownik używa swojego osobistego długopisu. Należy wykluczyć sytuację „przechodzenia długopisu z rąk do rąk”.
 17. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za dezynfekcję swojego miejsca pracy.

 

 

UWAGA RODZICE !    

W związku z rozpoczęciem Roku Przedszkolnego 2021/22 roku zapraszamy Dzieci nowo przyjęte wraz z Rodzicem/ Rodzicami na spotkanie 30 sierpnia (poniedziałek) o godz. 10:00. Prosimy o punktualne przybycie. Przewidywany czas spotkania ok. 2 godzin.

Prosimy, aby Rodzice mieli ze sobą maseczkę.

czwartek, 01 lipiec 2021 08:35

Zapraszamy do Naszego Przedszkola

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

Zapewniamy dzieciom bezpieczne i optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju oraz wspierania i kształtowania aktywności dzieci wobec otaczającego świata.

OFERUJEMY:

-gwarantujemy bezpieczeństwo dzieci

-profesjonalną opiekę wychowawczą

-mało liczne grupy

-wspieranie indywidualnych potrzeb każdego dziecka

-zapewnienie zdrowego całodziennego wyżywienia

-ciekawe zajęcia w ramach realizacji programowej

-kompetentnie prowadzone zajęcia z języka angielskiego

-umuzykalniające zajęcia rytmiczno-muzyczne

-ciekawe zajęcia logopedyczne

-dodatkowe twórcze zajęcia plastyczne

czwartek, 24 czerwiec 2021 20:20

Życzenia na zakończenie roku przedszkolnego

Życzenia z okazji Zakończenia Roku Przedszkolnego 2020/2021

Z okazji zakończenia roku przedszkolnego życzymy całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom placówek oświatowych wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Słowa podziękowania i życzenia kierujemy również do Rodziców, którzy podjęli współpracę z Naszym Przedszkolem dla dobra wszystkich dzieci.

Zapraszamy bardzo serdecznie do obejrzenia występów grupy „Biedronek” i grupy „Pszczółek” z okazji zakończenia roku przedszkolnego na Naszym Facebooku (zakładka po prawej stronie ). Życzymy miłego odbioru.

czwartek, 24 czerwiec 2021 12:07

ogłoszenie

Przypominamy, że mimo uroczystych występów na zakończenie przedszkola nadal wszystkie dzieci do 30.06.2021r. (środa) mogą uczęszczać do przedszkola, a od 01.07.2021r. (czwartek) zapraszamy dzieci, które zapisały się na dyżur wakacyjny.

czwartek, 24 czerwiec 2021 11:09

Dziękujemy Radzie Rodziców

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Przedszkola nr 5 serdecznie dziękują Radzie Rodziców za współpracę i aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola na rzecz dzieci w roku szkolnym 2020/2021.

 

Przypominamy o procedurach korzystania z placu zabaw w Przedszkolu nr 5 w Gostyninie na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa:

 • Dziecko może zostać odebrane z terenu przedszkolnego wówczas, gdy rodzic bądź osoba upoważniona dotrze na miejsce pobytu grupy i zgłosi nauczycielowi odebranie dziecka. ... Po odebraniu dziecka rodzic nie może przebywać na terenie placu zabaw, nawet, gdy nie ma na nim dzieci.

Bardzo prosimy więc o nieprzebywanie na placu zabaw ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu pracy nauczyciela, który w danej chwili ma pod opieką inne dzieci z pozostałych grup.

W dniu zakończenia roku przedszkolnego 24.06.2021r. prosimy, aby rodzice dzieci z grupy maluszków i średniaków („Biedronek”; „Pszczółek”) odebrali swoje pociechy do godziny 13.00 bądź po godzinie 15.00  ze względu na uroczyste pożegnanie absolwentów naszego przedszkola, którzy swoje talenty będą prezentować przed budynkiem przedszkola.

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Uprzejmie informujemy, iż od  21.06.2021r. wprowadzone zostają nowe zasady powiadamiania przedszkola o absencjach Państwa dzieci.

Prosimy każdą nieobecność dziecka zgłaszać do godziny 7.30 pani Intendent telefonicznie bądź smsem. W przypadku niezgłoszenia w odpowiednim czasie nieobecności dziecka w przedszkolu spowoduje naliczenie odpłatności.

poniedziałek, 14 czerwiec 2021 10:23

Zakończenie roku przedszkolnego 24.06.2021r.

Zakończenie roku przedszkolnego odbędzie się 24.06.2021r. we wszystkich grupach przedszkolnych. Prosimy, aby dzieci tego dnia przyszły do przedszkola ubrane w strój galowy (biało-granatowy; biało-czarny). Dzieci z grupy „Pszczółek” (średniaki) i dzieci z grupy „Biedronek” (maluszki) zostaną nagrane i film z występem dzieci zostanie opublikowany na Facebooku Naszego Przedszkola. Natomiast dzieci z grupy „Sówek” (starszaki) zapraszają rodziców na uroczyste pożegnanie absolwentów naszego przedszkola organizowane na placu zabaw o godzinie 14.00. Przypominamy rodzicom o zachowaniu reżimu sanitarnego jaki do tej pory utrzymuje nasza placówka.

Strona 15 z 17