Dokumenty

STATUT PRZEDSZKOLA obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.

 STATUT PRZEDSZKOLA NR 5
 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przedszkole nr 5 w Gostyninie zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • niniejszego statutu.
 1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 5 w Gostyninie
 2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

 

Przedszkole nr 5 w Gostyninie

09-500 Gostynin, ul. Jana Kochanowskiego 2

tel. (24) 235-36-25

REGON 610023546, NIP 971-05-64-900

 

 1. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest obiekt przy ulicy Jana Kochanowskiego 2, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne:

 1. a) oddział dla dzieci 3, 4 – letnich;
 2. b) oddział dla dzieci 4, 5 – letnich;
 3. c) oddział dla dzieci 5, 6 – letnich.
 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Gostynina.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
 • przedszkole – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 5 w Gostyninie;
 • dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 5 w Gostyninie;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Gostynina;
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (pod-mioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1;
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ze zmianami;
 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać dziecko po zakończeniu przedszkolnego etapu edukacyjnego uwzględnionego w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
 • programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowe wychowania przedszkolnego;
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do dzieci w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
 • indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla dziecka objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Przedszkole w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej.
 4. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym chęci poznawania innych kultur.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 • organizowanie oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka;
 • dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności;
 • podejmowanie prac w zakresie innowacji i eksperymentów prowadzonych przez radę pedagogiczną;
 • indywidualizowanie tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni oraz lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka;
 • podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z organem prowadzącym, oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;
 • działanie w zakresie promocji i ochrony zdrowia w tym promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • działanie w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej – przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

 

ROZDZIAŁ III

FORMY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego;
 • inne zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1;
 2. zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do zestawu programów nauczania przedszkolnego;
 3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 5. zajęcia w zakresie nauki religii.
 6. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego przedszkole i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

ROZDZIAŁ IV

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W PRZEDSZKOLE

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;

3) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć poza terenem, szczegóły działań w tym zakresie, określa regulamin „Procedura organizacji spacerów i wycieczek”;

4) zatrudnianie w każdym oddziale przedszkolnym nauczyciela i woźnej oddziałowej, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć przedszkolnych i podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym;

5) możliwość zatrudnianie (zgodnie z arkuszem organizacyjnym w danym roku szkolnym) w grupie najmłodszej pomocy nauczyciela;

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 1. W przedszkolu obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację dzieci i pracowników.
 2. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych wskazani przez dyrektora szkoły mają obowiązek zapoznać dzieci z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w przedszkolu.
 3. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 3, dyrektor przedszkola powołuje spośród nauczycieli – koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
 4. Przedszkole w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z dziećmi miejsce zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz odpowiednie służby.
 6. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone pomoce, sprzęt i narzędzia itp.
 7. Na placu zabaw oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas zabaw i ćwiczeń na przyrządach dzieci są asekurowani przez nauczyciela i woźne oddziałowe.
 8. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które znalazły się na jej terenie przedszkolnym z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji pracy przedszkola w danym dniu.
 9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, szczegóły tym zakresie zawarte są w regulaminie „Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Przedszkolu nr 5 w Gostyninie”.
 10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

12.W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przyprowadzania  odbierania dzieci przez młodzież powyżej 14 r. ż. za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów odbieranych dzieci, każdorazowe przyprowadzenie i odebranie dziecka musi być zgłaszane  nauczycielce.

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren przedszkola.
 2. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przedszkole pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

     POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLE

 1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 2. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 1. Współpraca zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z rodzicami polega na:
 • udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem poprzez wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach. Z regulacji § 2 ust. 2 tego aktu wynika, że potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, wynika w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych takich jak: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.
 1. Do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni stosuje się odpowiednio przepisy § 20 ust. 3-13, z tym zastrzeżeniem, że przy planowaniu udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. Przepisy § 20 ust. 3-13 stosuje się zatem do wszystkich dzieci objętych pomocą, ale do pewnej ich części, czyli tych posiadających opinię lub orzeczenie poradni, przepisy te stosuje się odpowiednio, czyli z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach.
 2. Z regulacji § 20 ust. 3-13 rozporządzenia wynika natomiast m.in., że: w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy dzieckiem.
 4. W przypadku dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ VI

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje program wychowawczy obejmujący: treści i działania o charakterze wychowawczym oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Podejmowane czynności są skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w społeczności przedszkolnej.
 2. Program wychowawczy opracowany jest przez nauczycieli przedszkola i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska po-rozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego przedszkola, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
 4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczego, nauczyciele oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami danego oddziału.
 5. Program, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przez wszystkich nauczycieli przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor przedszkola, zwany dalej dyrektorem,
 • Rada pedagogiczna,
 • Rada rodziców.
 1. Kompetencje dyrektora:
 • kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje go na zewnątrz;
 • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli

i pracowników obsługi oraz administracji;

 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;
 • przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
 • wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
 • występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 • zarządza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole;
 • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Zadania Dyrektora:
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
 • opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego;
 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
 • dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego;
 • organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola;
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 • co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
 • współdziałanie z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

18) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
 • wykonuje uchwały Rady Miasta Gostynina w zakresie działalności przedszkola;
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom;
 • organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
 3. W skład Rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 4. W zebraniach Rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inne osoby.
 5. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • uchwalenie statutu przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy przedszkola, w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;
 • projekt planu finansowego przedszkola;
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
 1. Przedstawiciele Rady pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie pedagogicznej.
 2. Rada pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Miasta Gostynina o odwołanie z funkcji dyrektora.
 3. Rada pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 4. Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
 7. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 1. Rada rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład Rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego przedszkolaka reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców.
 1. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek i ustalać zasady i zakres współpracy.
 2. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 3. Do kompetencji Rady rodziców należy:
 • uchwalenie regulaminu działalności Rady rodziców;
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 1. Rada rodziców wybiera jednego przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
 2. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa regulamin działalności Rady rodziców.

                                                                         

 ROZDZIAŁ VIII

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW PRZEDSZKOLA

 1. Organizacja i formy współdziałania przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;

 • celem współdziałania jest utworzenie spójnego systemu oddziaływania przedszkola i domu w osiąganiu celów edukacyjno-wychowawczych w pracy z dziećmi;
 • dyrektor przedszkola na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym;
 • nauczyciele, współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci, wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez przedszkole oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom).
 1. Przedszkole organizuje dla rodziców nie rzadziej niż co 2 miesiące:
 • obowiązkowe zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) – prowadzone przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych;
 • spotkania rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami tzw. spotkania indywidualne.
 1. Z zebrań oddziałów przedszkolnych wychowawcy sporządzają pisemną informację obejmującą porządek zebrania i podpisy rodziców obecnych na zebraniu.
 2. Każdy wychowawca oddziału przedszkolnego może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady rodziców. Nauczyciel oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola zebraniu.
 3. Wychowawca oddziału przedszkolnego może komunikować się z rodzicami, wykorzystując: telefon, pocztę e-mailową, korespondencje pisemną.
 4. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, właściwego odżywiania oraz stosowania właściwych metod opiekuńczo-wychowawczych –

rodzic dziecka przekazuje nauczycielowi, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 1. Zakres i formy współdziałania oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami w danym roku szkolnym określa corocznie „Plan współpracy z rodzicami”.

 

 1. Współpraca organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 2. Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 5. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 6. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 9 niniejszego statutu.
 7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
 8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w przedszkolu.
 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców, prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
 • przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 • dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów strony sporu;
 • o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 • dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin;
 • przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;
 • czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku;
 • przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na wykonanie remontu i czynności porządkowych oraz pracownicze urlopy wypoczynkowe.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25.
 3. Organizacja pracy przedszkola dostosowana jest do:
 • liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;
 • wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;
 • wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
 1. Dyrektor przedszkola opracowuje corocznie organizację pracy przedszkola w formie

arkusza organizacyjnego przedszkola, uwzględniając w nim ramowe plany nauczania z oraz opinię zakładowych organizacji związkowych.

 1. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący do 29 maja, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Na podstawie arkusza organizacyjnego dyrektor przedszkola, przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Dyrektor przedszkola przygotowuje również zmiany do arkusza organizacyjnego przedszkola, o którym mowa w ust. 6 i przekazuje je organowi prowadzącemu. Zmiany wdrażane są przez dyrektora po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 3. W ramach realizacji podstawy programowej w przedszkolu organizowane są zajęcia z języka angielskiego. Nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu w każdej grupie:
 • dla dzieci 3, 4-letnich, czas trwania zajęcia wynosi 20 minut;
 • dla dzieci pozostałych grup, czas trwania zajęcia wynosi 30 minut.
 1. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
 • logopedia,
 • taneczno-rytmiczne,
 • inne zajęcia, organizowane w danym roku szkolnym.
 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) zajęcia taneczno-rytmiczne 1 raz w tygodniu w każdej grupie – 20 minut dla dzieci 3, 4-letnich, 30 minut dla pozostałych dzieci;

2) religia odbywa się 2 razy w tygodniu dla dzieci 5, 6-letnich –  po 30 minut, organizacja zajęć określona jest w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny;

3) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2–3 osobowych zespołach, łączny czas pracy logopedy dla wszystkich grup wiekowych, zajęcia określone są w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny;

4) inne zajęcia 1 raz w tygodniu 30 minut dla dzieci szczególnie uzdolnionych dla  wszystkich grup wiekowych, określone są w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny.

 1. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:
 • rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców;
 • zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący;
 • czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
 • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju;
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej;
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 1. W przedszkolu organizuje się naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Stosowny wniosek dotyczący organizacji nauki religii ma formę pisemnego oświadczenia i składany jest przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka u dyrektora przedszkola.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów;

2)  następujące pory posiłków:

 1. śniadanie: 8.30 – 9.00,
 2. obiad: 11.30 – 12.00,
 3. podwieczorek: 14.00 – 14.30
 4. godziny realizacji podstawy programowej w każdym dniu tygodnia trwają od godziny 8.00 do godziny 13.00.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem przedszkolnym, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 6. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
 7. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola są dopuszczone przez dyrektora i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola.
 8. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.
 9. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ X

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:
 • dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym;
 • z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej;
 • dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków: śniadanie, śniadanie – obiad, śniadanie – obiad – podwieczorek, obiad – podwieczorek.
 1. Za świadczenia przedszkola wykraczające poza bezpłatny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej na rzecz dzieci rodzice, prawni opiekunowie ponoszą opłaty ustalone uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Gostyninie.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 25 dnia każdego miesiąca.
 3. Stawka żywieniowa dla pracowników przedszkola ustala dyrektor zgodnie z porozumieniem podpisanym przez dyrektorów przedszkoli. Pracownicy przedszkola korzystają z posiłków wg norm dla dzieci.
 4. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.
 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) sale zajęć z częścią jadalną wraz z niezbędnym wyposażeniem;

2) pokój dyrektora oraz intendenta;

3) kuchnia i pomieszczenia gospodarcze;

3) zaplecza sanitarne;

4) plac zabaw.

 1. Archiwum przedszkolne znajduje się na terenie przedszkola.
 2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w kompetencji dyrektor, który rozkłada tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

ROZDZIAŁ XI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole nr 5 w Gostyninie zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
 • sumienne i staranne wykonywanie pracy;
 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce;
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych, dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 8. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Zobowiązany jest do ciągłej obecności przy dzieciach, nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi. Obowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć.
 9. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 10. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
 • współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści;
 • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej;
 • organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
 • współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.
 1. Inne zadania nauczycieli:
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;
 • dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • realizowanie zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących;
 • uczestniczenie aktywne w pracach Rady Pedagogicznej;

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci;

15)  współdziałanie z nauczycielkami zajęć dodatkowych;

16)  przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej;

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
 2. b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka;
 3. c) włączenia ich w działalność przedszkola;

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy;

19)  szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw;

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;

21)  uczestniczenie  w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej;

22) realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu;

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora;

2) Rada rodziców danego oddziału zwróci się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzo­ny czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców tj. połowa rodziców dzieci oddziału plus jedno, a dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

1) przekazują rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka;

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i opieki dziecka;

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną;

4)uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę edukacyjną i wychowawczo-opiekuńczą w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednomiesięcznym;

2) dokumentacje obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności;

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym;

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.

 1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem;

2) kartę pracy indywidualnej;

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony. Obejmuje treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną m.in. z:

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 1. Ustala się następujące zebrania ogólne, nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego   Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego;

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających;

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę.

 1. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie zdolności i zainteresowań dziecka, a jednocześnie eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – diagnoza przedszkolna – z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, szczegóły określa dokument przedszkolny „Procedura przeprowadzania diagnozy wstępnej i końcowej oraz przygotowania informacji o gotowości szkolnej”;

4) ciągła współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;

6) dbanie o swój warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń przedszkolnych.

 

ROZDZIAŁ XII

ZADANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach administracji i obsługi:
 • intendent,
 • woźna oddziałowa,
 • kucharz,
 • pomoc kuchenna,
 • palacz co.
 1. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 3. Zadania intendenta należy:

1). W ramach gospodarki pieniężnej:

 1. przyjmowanie opłat od rodziców na kwitariuszach i odprowadzanie nagromadzonych środków do banku;
 2. rozliczanie dochodów z księgowością przedszkola;
 3. właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki, niezwłoczne odprowadzanie przyjętych sum do banku;
 4. stosowanie obrotu bezgotówkowego;
 5. sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem;
 6. w przypadku zakupów środków trwałych, nanoszenie ich do księgi inwentarzowej, po uprzednim ich oznakowaniu.

2). W ramach gospodarki materiałowo – magazynowej:

 1. prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych, aktualizacja oznakowań inwentarzowych;
 2. uzgadnianie sald z księgowością – razy w roku inwentarzowych, raz w miesiącu magazynowych;
 3. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola;
 4. zabezpieczanie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem;
 5. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
 6. branie odpowiedzialności materialnej za straty powstałe wskutek niedostatecznych oględzin artykułów podczas dostawy towaru lub nienależytego zabezpieczenia towaru w magazynie, czy też powstania nieusprawiedliwionego niedoboru;

3). W  ramach działalności organizacyjno – gospodarczej:

 1. przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych podczas czynności związanych z gospodarką żywieniową przedszkola oraz dokonywania innych zakupów na rzecz przedszkola;
 2. ewidencjonowanie wydatków przedszkola ponoszonych w sferze usług (wywóz nieczystości, ogrzewanie budynku, opłaty telefoniczne, opał, wodę i prąd);
 3. troska o stan techniczny budynku i zgłaszanie wszelkich zauważonych usterek dyrektorowi przedszkola;
 4. kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami bhp i ppoż.;
 5. zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. ustalanie doraźnych zastępstw pracowników obsługi, w porozumieniu z dyrektorem;
 7. współdziałanie z dyrektorem, Radą pedagogiczną i Radą rodziców;
 8. terminowe załatwianie spraw bieżących i prowadzenie dokumentacji, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;
 9. właściwe zabezpieczanie posiadanych pieczęci, druków i pomieszczeń w godzinach pracy, a także po jej zakończeniu;
 10. czuwanie nad systematyczną aktualizacją pracowniczych książeczek zdrowia oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.,
 11. wykonywanie dodatkowych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy placówki,

4). W ramach gospodarki żywieniowej:

 1. planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami, wywieszanie informacji na temat jadłospisów dwutygodniowych dla rodziców na tablicy przedszkolnej;
 2. planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych i codzienne wpisywanie ich do dziennika żywieniowego (raporty dzienne), potwierdzone podpisem kucharki;
 3. prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych dla poszczególnych asortymentów żywieniowych;
 4. przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie żywnościowym, właściwe ich przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem;
 5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni przedszkolnej (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem);
 6. nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy;
 7. bezwzględne wdrażanie w przedszkolu Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej  (wymogi HACCP) – współuczestnictwo w opracowywaniu obowiązujących instrukcji, harmonogramów itp., prowadzenie dokumentacji wynikającej z systemu HACCP;
 8. zgłębianie wiedzy z zakresu żywienia i wdrażanie jej przy opracowywaniu jadłospisów w przedszkolu;
 9. dbanie o wysoką jakość kupowanych i wykorzystywanych artykułów spożywczych; zapewnianie wysokiej jakości wydawanych dzieciom posiłków;
 10. w miarę możliwości uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie żywienia (np. podczas okresowej diety bezglutenowej, niskokalorycznej i dla dzieci z alergiami pokarmowymi;
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 12. Zadania kucharza:
 • przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków, wydawanie nadających się do jedzenia posiłków (odpowiednia temperatura) na sale zajęć;
 • przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywnościowych oraz dbanie o racjonalne ich zużycie;
 • uczestniczenie w układaniu jadłospisów i wyliczanie kaloryczności podawanych posiłków;
 • codzienne odkładanie prób żywnościowych zgodnie z wymogami sanepidu;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zapewnia dzieciom bezpieczeństwa poprzez właściwe użytkowanie naczyń;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 1. Zadania pomocy kucharza:
 • pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
 • utrzymywanie w czystości i używalności sprzętu, naczyń kuchennych oraz pomieszczeń bloku żywieniowego;
 • w razie potrzeby załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów;
 • zapewnia dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci w przedszkolu – dbanie o nie wydawanie na sale wyszczerbionych naczyń;
 • wydawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze do spożycia;
 • zapewnianie picia dzieciom według potrzeb indywidualnych dzieci;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
 1. Zadania woźnej oddziałowej:
 • troszczenie się o mienie przedszkolne;
 • utrzymywanie czystości w powierzonej sali i innych pomieszczeniach;
 • rozdawanie dzieciom posiłków i sprzątanie po ich zakończeniu;
 • pomaganie przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci;
 • opiekowanie się dziećmi wraz z nauczycielem podczas zabaw na terenie, spacerów, wycieczek;
 • pomaganie nauczycielce w trakcie prowadzenia zajęć (szczególnie z niebezpiecznymi narzędziami), pomoc dzieciom przy posiłkach, pomoc w toalecie;
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych poprzez:
  1. usuwanie z sali popsutych zabawek i sprzętu;
  2. sprawdzanie przed wyjściem dzieci na teren sprzętu i zgłaszanie dyrektorowi ewentualne usterki lub uszkodzenia;
  3. zapewnia dzieciom opiekę w sali i na terenie w trakcie krótkotrwałej nieobecności nauczycielki;
  4. zapewnia bezpieczeństwa dzieciom w trakcie posługiwania się przez nie nożyczkami, widelcem, nożem;
  5. wykonywanie innych, zleconych przez dyrektora czynności wynikających z prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
  6. Zadania palacza centralnego ogrzewania oraz konserwatora:
 • utrzymanie stałej temperatur w salach około 20 stopni;
 • zgłaszanie wszelkich usterek dotyczących sieci oraz pieca centralnego ogrzewania;
 • dbanie o porządek w kotłowni;
 • utrzymanie terenu przedszkolnego i przyległej części ulicy w czystości (odśnieżanie chodników i posypywanie piaskiem chodnika, przycinanie gałęzi drzew i krzewów);
 • prowadzenie bieżącej naprawy i konserwacje w budynku i na terenie;
 • kontrolowanie i naprawianie sprzętu znajdującego się na terenie przedszkolnym;
 • wykonywanie czynności, zleconych przez dyrektora.

 

ROZDZIAŁ XIII

RODZICE I ICH DZIECI

1.Rodzice mają prawo do:

 • wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
 • pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
 • udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości);
 • wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;
 • konsultacji indywidualnych z wychowawcą;
 • wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola;
 • wpływania na politykę oświatową realizowaną w przedszkolu ich dzieci za pośrednictwem Rady rodziców;
 • żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;
 • zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na etapie edukacji przedszkolnej ich dziecka, statutem przedszkolnym i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola;
 • wyboru dla swojego dziecka zajęć dodatkowych takich jak: religia, logopedia oraz innych zorganizowanych w danym roku szkolnym.

2.Rodzice mają obowiązek:

 • przestrzeganie niniejszego statutu;
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola;
 • wychowywania swoich dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
 • wychowywania swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywania ich;
 • angażowania się jako partnerzy w nauczanie i wychowanie ich dzieci w przedszkolu;
 • przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych tj. domu i przedszkola celów edukacyjnych;
 • osobistego włączania się w życie przedszkola ich dziecka i stanowienia istotnej części społeczności lokalnej;
 • poświęcania czasu i uwagi swoim dzieciom;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka z przedszkola;
 • niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.
 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.
 2. Dzieci w przedszkolu mają prawo do:
 • zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;
 • zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;
 • swobody wyrażania myśli i poglądów w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
 • pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
 1. Dziecko w przedszkolu zawsze ma prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest;

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania pomocy;

5) zabawy i wyboru przyjaciół do zabawy;

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony;

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

8) zdrowego jedzenia.

 1. Dzieci w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;

4) dbania o własne dobro, ład i porządek.

 1. W przypadku lekceważenia praw dzieci lub stosowania naruszeń prawa przeciw niemu, dziecko osobiście lub poprzez rodziców, zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w następujących przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu oraz innych dzieci, przy jednoczesnym braku współpracy z jego rodzicami mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych;

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna;

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach;

4) rozmowy z dyrektorem.

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych dzieci w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa i negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami;

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych;

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków przedszkola, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od pisemnego jej otrzymania do Burmistrza Miasta Gostynina.

 

ROZDZIAŁ XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przedszkole nr 5 w Gostyninie prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i główny księgowy zatrudniony w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli.

 

W Przedszkolu nr 5 w Gostyninie mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Przedszkole nr 5 w Gostyninie przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 3. Dyrektor przedszkola wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.

 

 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
 2. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 3. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 w Gostyninie z dnia 1 września 2011r.
 5. Statut Przedszkola nr 5 w Gostyninie w powyższym brzmieniu został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 16 listopada 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.