Zgodnie z nowymi wytycznymi prezentujemy algorytmy funkcjonowania Przedszkola nr 5 w Gostyninie w okresie pandemii COVID-19.

Zgodnie z nowymi wytycznymi prezentujemy algorytmy funkcjonowania Przedszkola nr 5 w Gostyninie w okresie pandemii COVID-19.

                                                        A. Śluza ochronna                                                                                                         

·  Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, pomieszczenie, lub jego część oddziela kurtyną dekontaminacyjną (czyli zasłoną foliową), która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przedszkola w przypadku pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki.

· W widocznym miejscu zostaje umieszczony wyraźny napis „DZIECI Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE SĄ PRZYJMOWANE DO PRZEDSZKOLA”

 

 

       Algorytm postępowania podczas przyjmowania dziecka do przedszkola

         

1. Przyprowadzanie dzieci

B. Rodzic /opiekun/ przyprowadzający dziecko do przedszkola

·    Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola nie wchodzi na teren przedszkola, otwiera drzwi zewnętrzne i przechodzi do części wspólnej.

·     W  części wspólnej dziecko odbiera pracownik  przedszkola zabezpieczony w środki ochrony osobistej maseczkę i rękawice jednorazowe.

·    Rodzic  wchodzi do części wspólnej – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta. Obowiązek ten dotyczy także dzieci po ukończeniu 4 roku życia.

 

 

AA2. Rodzic bez maseczki ochronnej  

·  ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci rodzic bez maseczki nie może wejść na teren przedszkola! nie może też w czasie procedury odbioru dzieci  nie może przechodzić na teren przedszkola - grozi to zatrzymaniem procedury odbioru dzieci i dezynfekcją całego pomieszczenia śluzy,

·  w takim przypadku zatrzymuje się 2 metry pozostałej części przedszkola i dziecko samo wchodzi do przedszkola,

·  przypadek nienoszenia maski ochronnej w miejscu publicznym jest wykroczeniem  i dyrektor przedszkola musi go zgłosić do organów ścigania.

 

 

 

 

 

A3. Rodzic, który ma potrzebę rozmowy z dyrektorem przedszkola

·  ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci rodzic musi poczekać na zakończenie procedury przyjmowania wszystkich dzieci lub umówić się telefonicznie na inny termin spotkania,

·  warunkiem wejścia rodzica  na teren przedszkola jest poprawnie założona maseczka zakrywająca usta i nos,

·  po wejściu rodzic dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy drzwiach zgodnie z instrukcją,

·  następnie innym niż dzieci, specjalnie oznakowanym szlakiem komunikacyjnym przechodzi do gabinetu dyrektora, wchodzi tylko na zaproszenie i pamięta o obowiązującym dystansie 2 m od pracowników przedszkola, w tym dyrektora.

 

A1. Rodzic z maseczką ochronną

·  podchodzi  i otwiera drzwi przedszkola zachowuje odległość 2 metry od pracownika przedszkola odbierającego dziecko,

·  jeżeli potrzeba, z takiej odległości, wymienia z pracownikiem informacje dotyczące dziecka.   

                                                                              

2. Mierzenie temperatury i obserwowanie objawów zewnętrznych

·  Zanim dziecko wejdzie do sali - opiekun na oczach rodziców mierzy dziecku temperaturę ciała termometrem bezdotykowym i obserwuje, czy dziecko nie ma objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                             

Jeżeli T<37 oraz brak jest objawów zakażenia górnych dróg oddechowych – dziecko zostaje przyjęte do przedszkola.

Jeżeli T>37,2

- dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, rodzic (opiekun) zabiera dziecko do domu.

3. Zakończenie procedury przyjmowania dzieci

·    Każde dziecko przed wejściem na salę najpierw idzie do łazienki i myje ręce zgodnie z instrukcją,

·    Po zakończeniu procedury pracownik przedszkola najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice  (jeżeli nie ma fartucha - przebiera się, a właściwie zabezpieczone ubranie pierze  domu  temperaturze 60 stopni).

·          

                       

A. Odrębne pomieszczenie do izolacji

·  Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki (w zależności od warunków przedszkola może to być część pomieszczenia z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, oddzielona od reszty pomieszczenia parawanem),

·  Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane,

·   Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

 

 

Algorytm postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

        

1. Izolacja dziecka

B. Pracownik przedszkola

·  Jeżeli pracownik przedszkola zauważy u dziecka niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie  COVID 19,(np., kaszel katar podwyższona temp, duszność, biegunka)  izoluje je w odrębnym pomieszczeniu..

·  Dziecko do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika przedszkola zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem). Osoby kontaktujące się z dzieckiem w izolacji muszą używać środków ochronnych, kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum

·  Pozostałe dzieci z tej grupy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na teren przedszkola. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.

·     

 

 

2. Niezwłocznie powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola

 

 

 

C. Pracownik przedszkola

·  Pracownik przedszkola, wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami  sposób szybkiej komunikacji niezwłocznie powiadamia o izolacji  i konieczności pilnego obioru dziecka z przedszkola

3. Odbiór dziecka następuje zgodnie z ustalaną procedurą odbioru dziecka z przedszkola

 

 

 

                                                                                               

A. Rodzic dziecka/opiekun odbierający dziecko z przedszkola

·  Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren przedszkola, dzwoni ) lub w inny uzgodniony sposób informuje o gotowości odebrania dziecka)  i czeka na zgłoszenie się pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka.

·  Pracownik przedszkola, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, fartuchu  i w rękawicach ochronnych przyprowadza dziecko do wydzielonej śluzy  i czeka na otwarcie drzwi przez rodzica – zachowuje właściwą odległość 2 m od drzwi, z tej odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości),

·  Rodzic  może podejść i otwierać drzwi śluzy  – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta.

 

 

                                                                              

                                                                                                      

                                                                                                                     

A1. Rodzic z maseczką ochronną

·  podchodzi  i otwiera drzwi zewnętrzne  przedszkola, zachowuje odległość 2 metry od pracownika przedszkola przyprowadzającego dziecko, dziecko samo podchodzi do rodzica,

·  jeżeli potrzeba z takiej odległości pracownik wymienia z rodzicem informacje dotyczące, przebiegu izolacji,

A1. Rodzic bez maseczki ochronnej

·  ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci rodzic bez maseczki nie może wejść na teren przedszkola!

·  w takim przypadku po podaniu nazwiska dziecka odchodzi  i staje w odległości 2 m od drzwi przedszkola, dziecko samo wychodzi z  przedszkola,  a pracownik obserwuje dziecko do momentu przejęcia go przez rodzica.

·  jeżeli pracownik ma kłopoty z identyfikacją rodzica, właściwie zabezpieczony (maseczka rękawice ochronne, fartuch jednoraz) wychodzi z dzieckiem na zewnątrz przedszkola, podchodzi  do rodzica i prosi o dokument tożsamości,

·  przypadek nienoszenia maski ochronnej w miejscu publicznym jest wykroczeniem  i dyrektor przedszkola musi go zgłosić do organów ścigania.

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                               

3. Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COVID 19 przez pracownika przedszkola

 

 

 

                                                                  

C. Pracownik przedszkola

·  Po zakończeniu procedury pracownik przedszkola najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę i fartuch z długim rękawem i rękawice.

·  Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal.

3. Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COWID 19 przez dyrektora przedszkola

 

 

 

                                                                                      

C. Dyrektor przedszkola

·  Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników przedszkola  informuje najbliższą  powiatowa stację  sanitarno- epidemiologiczną o pojawieniu się w przedszkolu dziecka z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.

·  Dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomienia oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji przedszkola oraz zawiadamia organ prowadzący.

                                                        

 

 

         

                                                                              

                                                                                                      

                                                                                             

                                                                                   

Bądż z nami w kontakcie

ul. Jana Kochanowskiego 2 
09-500 Gostynin

24 235 36-25

przedszkole_5_gostynin@onet.eu

 www.przedszkole5-gostynin.pl