PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ W PRZEDSZKOLU NR 5

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ W PRZEDSZKOLU NR 5

 p5

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA

 1. Do placówki przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe. Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej, obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do przedszkola.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola z objawami chorobowymi, takim jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, katar - nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, należy dziecko niezwłocznie odebrać z placówki.
 4. Kontakt z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie lub w formie elektronicznej.
 5. Rodzice przed przyjęciem dziecka do przedszkola są zobowiązani do wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej, zgody rodzica na mierzenie temperatury u dziecka.
 6. Przyprowadzając dziecko do przedszkola w okresie pandemii, rodzic ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko zarażenia wirusem.
 7. Na terenie placówki obowiązuje używanie środków zapobiegawczych w tym zasłanianie ust oraz nosa, dzieci są zwolnione z tego obowiązku.

 

                                                                                       

                                                                                         

 

                                                                                KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA

 

 1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystać mogą dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Dziecko rodziców samotnie je wychowujących i pracujących.
 3. Dziecko obojga pracujących rodziców.
 4. Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do przedszkola rodziców, opiekunów osób trzecich.

                                                                                          ŻYWIENIE DZIECI W OKRESIE PANDEMII

 1. 1. Przy organizacji żywienia będą przestrzegane zasady szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 2. 2. Posiłki w przedszkolu zapewniać będą przygotowane w kuchni przedszkolnej.
 3. 3. Spożywanie posiłków odbywać się będzie z użyciem wielorazowych naczyń i sztućców. Naczynia będą myte w zmywarce, w temperaturze najmniej 60 stopni lub wyparzane.

     

                                                                                       POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. 1. Przed wejściem do przedszkola, rodzic i dziecko, musi dokładnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 2. 2. Dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego opiekuna, bez innych osób towarzyszących.
 3. 3. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sal przedszkolnych.
 4. 4. Minimalna przestrzeń do zabawy i zajęć dla 1 dziecka w sali wynosi 4 m2.
 5. 5. Dystans społeczny między osobami przebywającymi w sali (opiekunowie i dzieci) wynosi min. 1,5 m.
 6. 4. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego w przedszkolu będą wietrzone sale, co godzinę lub częściej nawet w trakcie zabaw.
 7. 5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 8. 6. Rodzic przyprowadzając dziecko do placówki w maseczce i korzystają ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych - dezynfekuje ręce.
 9. 7. Nauczyciel (w masce i rękawiczkach) wychodzi przed drzwi wejściowe i mierzy temperaturę dziecka za pomocą termometru działającego (na podczerwień). Jeśli temperatura ciała dziecka wynosi 37,5 stopnia lub więcej – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
 10. 8. Jeżeli dziecko nie ma temperatury jest odbierane od rodzica i zaprowadzane do szatni, a stamtąd do sali przedszkolnej.
 11. 9. Dziecko odbierane jest od rodzica przez nauczyciela i przez nauczyciela rozbierane w szatni.
 12. 10. Przy odbiorze dziecka z przedszkola, rodzic czeka cierpliwie na ubranie dziecka i zmierzenie temperatury, następnie nauczyciel przekazuje dziecko rodzicowi.
 13. 11. Jeśli w godzinach popołudniowych dzieci będą przebywały na terenie – rodzice czekają za bramką przedszkola na wydanie dziecka przez nauczyciela.
 14. 12. W trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka lub odbiór dziecka wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 2 m od innych dzieci i rodziców.
 15. 13. Dzieci, które ukończyły 4 lata przyprowadzane są do przedszkola w maseczce, w maseczce także wychodzą z przedszkola do domu, prosimy o zapewnienie czystej maseczki dziecku.
 16. 14. Dzieci w przedszkolu i na terenie przedszkola przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych.
 17. 15. Większość dnia (w zależności od warunków pogodowych) dzieci będą spędzały na świeżym powietrzu na terenie przedszkolnym.
 18. 16. W związku z powyższym punktem, prosimy o odpowiedni ubiór dziecka, ewentualnie nakrycie głowy, dodatkową parę butów lub buty nieprzemakalne ponieważ w godzinach przedpołudniowych na trawie może być rosa. Ubiór dodatkowy proszę spakować do reklamówki podpisanej i pozostawić na ławce przy wejściu do przedszkola do dnia 8 maja do godz. 16.00 (rzeczy muszą odczekać na wniesienie ich do przedszkola).
 19. 18. Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody, a wycieranie dłoni odbywa się przy użyciu ręczników papierowych.

         

                                                                                 

SYTUACJE SZCZEGÓLNE, W TYM KWARANTANNA

 1. 1. Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas dziecko, pracownik przedszkola są izolowane od reszty grupy (umieszczenie w izolatce).
 2. 2. Dyrektor powiadamia informowana o zaistniałej sytuacji, najbliższą Stację Sanitarno- Epidemiologiczna oraz stosowne organy.
 3. 3. Przedszkole zostaje zamknięta, wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola, a także najbliższe rodziny zostają objęci 14 dniową kwarantanną.

Bądż z nami w kontakcie

ul. Jana Kochanowskiego 2 
09-500 Gostynin

24 235 36-25

przedszkole_5_gostynin@onet.eu

 www.przedszkole5-gostynin.pl