Pilne

DRODZY RODZICE!!!

Zgodnie z zapowiedzią Pana Premiera i po rozmowie z Organem Prowadzącym Przedszkola w Gostyninie planowane jest otwarcie placówek 11.05.2020r. Przypominamy, że jest to tylko opieka i mogą uczęszczać dzieci, których obydwoje rodziców pracuje. Proszę Państwa  o kontakt z dyrektorem                   (numer Pani Dyrektor 509 384 662)  i deklarację  ilu rodziców i od kiedy jest zainteresowanych powrotem dzieci do przedszkola.
Jednocześnie przypominam, że otwarcie placówek będzie wiązało się z zastosowaniem pełnych wymogów sanitarnych (noszenie rękawiczek, maseczek lub przyłbic ochronnych przez wszystkich pracowników przedszkola, zabezpieczenie i stosowanie odpowiednich środków dezynfekujących).

Wytyczne dla instytucji

opieki nad dziećmi w wieku

do lat 3

Organ prowadzący instytucje,

 • • Możliwość ograniczenia liczby dzieci w żłobku, klubie dziecięcym oraz u dziennego

opiekuna.

 • • Zaplanowanie organizacji pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie (np. telefo-

nicznie lub mailowo) informacji od rodziców o liczbie uczestników oraz godzinach

zajęć opiekuńczych.

 • • Przekazanie rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka,

jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za

podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka

do instytucji.

 • • Zapewnienie pomieszczeń (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia.
 • • Pomoc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych

do niego wytycznych.

 • • Zobligowanie dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa

na terenie instytucji.

 • • Zapewnienie stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie instytucji,

w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni:

‒ Zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania

instytucji.

‒ W razie potrzeby zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony

osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne

fartuchy z długim rękawem.

 • • Wsparcie dyrektora instytucji w organizacji żywienia, w tym wyborze bezpiecznych

dostawców i zdrowych produktów, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego

(tzw. catering).

 • • Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie

dzieci lub sytuacji podejrzenia zakażenia.

 • • Zabezpieczenie możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności

opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny.

1

Dyrektorze,

 • • Zweryfikuj dotychczasowe procedury pod kątem sanitarno-higienicznym, przede

wszystkim konieczne jest wprowadzenie zakazu przynoszenia zabawek, rezygnacja

z mycia zębów w instytucji.

 • • W miarę możliwości ogranicz przebywanie osób trzecich w placówce. Zadbaj o za-

chowanie dodatkowych środków ostrożności i ograniczeń bezpośredniego kontaktu

z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami posiłków.

 • • Przy wejściu do budynku bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk i zobliguj wszyst-

kich dorosłych do korzystania z niego. Nie zaleca się dezynfekcji rąk dzieci tym płynem.

 • • O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej, w tym

rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

 • • Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci

nie wpuszczaj go do instytucji, poproś rodzica o zabranie dziecka do domu i skontak-

towanie się z lekarzem.

 • • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieś dla pracowników plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieść w miejscach niedostępnych dla dzieci.

 • • Zapewnij korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników, tak aby dzieci nie

miały bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody. Pamiętaj, że dzieciom

wodę podaje opiekun.

 • • Dzieci, pod nadzorem opiekuna, mogą korzystać z istniejących na terenie instytucji

placów zabaw i boisk.

 • • Zorganizuj wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup, aby nie kontaktowały

się ze sobą wzajemnie.

 • • Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku,

musisz go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem.

 • • Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj codzienne prace porządkowe, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram

łóżeczek lub leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

i w pomieszczeniach spożywania posiłków. Po każdym użyciu zabawek lub innych

sprzętów przez dziecko należy je umyć i zdezynfekować (chyba, że jest tyle zabawek,

że każde dziecko bawi się inną).

 • • Przygotuj procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia

i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wpro-

wadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione

i wyjaśnione odbiorcom.

 • • Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk

na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do instytucji nie powinni

przychodzić chorzy opiekunowie i inni pracownicy.

 • • W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńcze osób powyżej 60. roku życia.
 • • W miarę możliwości unikaj rotacji opiekunów podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 • • Wyznacz i przygotuj (m. in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku

stwierdzenia objawów chorobowych.

2

 • • Przygotuj i umieść w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów

do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 • • Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 • • Pamiętaj, że lekarz lub służby sanitarne mogą zlecić przeprowadzenie testów na obecność

SARS-COV-2. Współpracuj z nimi, jeśli zajdzie taka konieczność.

 • • Jeżeli organizujesz żywienie (stołówka, kuchnia) w instytucji, to obok warunków hi-

gienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania ży-

wienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności dotyczące

zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość sta-

nowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do

czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie

wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 • • Zorganizuj bezpiecznie korzystanie z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych,

w tym zmianowe wydawanie posiłków oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krze-

seł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodat-

kiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.

 • • Wymagaj od dostawców cateringu pojemników i sztućców jednorazowych.

Opiekunie,

 • • Pamiętaj o samoobserwacji i pomiarze temperatury 2 x dziennie. W przypadku pod-

wyższonej temperatury (powyżej 37°C) pozostać w domu i skorzystać z teleporady

medycznej.

 • • Na ile jest to możliwe, wyjaśnij dzieciom, jakie zasady w instytucji obowiązują i dlacze-

go zostały wprowadzone. Przekazuj komunikat w formie pozytywnej, aby wytworzyć

w słuchaczach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,

a nie lęku.

 • • Nie organizuj wyjść poza teren instytucji (np. spacer do parku).
 • • Usuń z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np.

pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe (piłki, skakanki,

obręcze itp.) powinieneś je systematycznie dezynfekować.

 • • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • • Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź sam myj dzieciom ręce

wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie

ze świeżego powietrza. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk. Przypominaj i dawaj

przykład. Możesz uatrakcyjnić mycie rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące ko-

lejne etapy mycia rąk) czy zabawy paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia.

 • • Organizując dziecku miejsce do spania, zachowaj przy tym dystans pomiędzy leżacz-

kami / łóżeczkami. Po zakończeniu odpoczynku zdezynfekuj łóżeczka / leżaczki.

 • • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, organizuj

zajęcia relaksacyjne – możesz opowiadać znane Ci wiersze lub znaleźć w sieci słuchowiska,

które możesz włączyć dziecku.

3

Rodzicu,

 • • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż

dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

 • • Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do

zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.

 • • Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę.
 • • Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub

w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb

sanitarnych i lekarza.

 • • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że

powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie

podawać ręki na przywitanie.

 • • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację

dobrego przykładu

pilne

Bądż z nami w kontakcie

ul. Jana Kochanowskiego 2 
09-500 Gostynin

24 235 36-25

przedszkole_5_gostynin@onet.eu

 www.przedszkole5-gostynin.pl